Bevar kjøkkenet ved Ellas Minne

Først vil vi starte med at vi håper du kan ta deg litt tid med å lese igjennom hele
saken.

Atter en gang står vi her, der vi må kjempe for kjøkkenet på Ellas Minne i Bjerkvik. Kjøkkenet
er per dags dato vedtatt nedlagt. Men vi gir oss ikke!

Kjøkkenet ved Ellas Minne er et veldrevet kjøkken som leverer middag til både beboere ved sykehjemmet og hjemmeboende. De leverer alle måltidene til beboerne ved sykehjemmet. Kjøkkenet leverer ønskekost og spesialkost til de som har behov. Særlig viktig er dette for pasienter v/ “Lindrende enhet,” samt øvrige alvorlig syke og døende. De bistår i oppgaver og leveranser vedr. “Livsgledearbeidet”; f.eks. mat og drikke til barnehager og skoler, samt til øvrige arrangementer, herunder andre frivillige. Ved en endring til mottakskjøkken vil vi miste disse viktige tjenestene. Kjøkkenet ved Ellas Minne har gjennomført en effektivisering som har ført til en besparelse på 0.5 årsverk. Forslaget har medført noen kutt i tjenester, men kjøkkenet vil bestå og dermed vil både tjenester og arbeidsplasser sikres.

 

Når man skal fatte et vedtak som berører ansatte og tjenestemottakere må man etter vår mening gjøre et grundig forarbeid for å undersøke mulige konsekvenser vedtaket får. Vi er ikke gjort kjent med at et slikt arbeid er gjennomført og vi stiller da spørsmål ved på hvilke grunnlag vedtaket er fattet? Har politikerne snakket med de ansatte og beboere ved de tre sykehjemmene som mister sine kjøkken?

 

For å kunne gjennomføre vedtaket må det gjøres ombygging ved alle tre institusjonene. Ved Ellas Minne må det gjøres store ombygginger. Dette medfører blant annet at rom som i dag benyttes til andre aktiviteter blir gjort om til mottakskjøkken. Ombyggingen ved Institusjonen er estimert til å ha en kostnad på 1.5 millioner. Vi kan ikke se at dette er prioritert i budsjettet for 2024.

 

Fra de ansatte i avdelingen har vi fått følgende tilbakemelding:
Konsekvensene for beboerne kommer til å merkes. Flere oppgaver for personalet som er på jobb, betyr mindre tid til pasientene. Vi har lindrende rom, ofte kreftpasienter med dårlig matlyst og lav vekt. Kjøkkenet spiller her en umistelig rolle. De lager ønskekost av ypperste kvalitet som er med på å gi disse pasientene matopplevelser og økt helse, som igjen gir flere gode dager til livet.

 

 

En annen ting er at det da pålegges flere oppgaver til sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere som da er på jobb, om kjøkkenet legges ned. Oppgaver som er
tidkrevende og som spiser av vår tid på avdelingen og tid som skal brukes på pasientene. Kvaliteten på maten kommer til å stupe, og pasientene taper masse på at kjøkkenet legges ned.

 

Så hvorfor ta vekk/gjøre endringer på en ting som allerede fungerer? Dette går ikke bare på bekostning av de som jobber på kjøkkenet, og gjøre en prima jobb. Men også økt arbeidstrykk på de som jobber i Bjerkvik omsorgsdistrik/på Ellas Minne. Felleskjøkkenet leverer mat av god kvalitet, men å lage maten der den skal serveres vil alltid være det beste alternativet. Lukten av mat som lages bidrar til økt matlyst og hvor bra er det ikke å få fersk
mat som både er kortreist (og bærekraftig).

Reformen “Leve hele livet” sier noe om viktigheten av lokalt kjøkken. Vi oppfordrer politikerne til å lese hva denne reformen sier om å bevare kjøkken. I 2020 satt regjeringen av 400 millioner kroner til oppgradering og gjenåpning av lokale kjøkken. Ordningen var slik at kommuner kunne søke på midler hvis de ønsket å gjenåpne eller oppgradere institusjonskjøkken. Vi er ikke kjent med at Narvik kommune har benyttet denne muligheten.

 

Delta Narvik kommune og de ansatte ved Ellas Minne ber om at så mange som mulig
signerer slik at vi kan påvirke politikerne til å omprioritere i budsjettsalderingene i juni 2024.

 

I juni 2024 skal det gjennomføres budsjettsalderinger og i den anledning er det mulig å omprioritere penger slik at kjøkkenet bevares. Dette ifølge politikere i
kommunestyret. Vi ber om at politikerne lytter til de ansatte og beboerne i Bjerkvik og gjør denne omprioriteringen slik at kjøkkenet kan bestå med dagens drift.

Fortløpende vil det komme plansjer i Bjerkvik og omegn, hvor de som ikke har
mulighet til å skrive under digitalt kan skrive under.

Vi setter stor pris alle og enhver som hjelper oss og velger å skrive under på en

såpass viktig sak!


Hovedtillitsvalgte i Delta Narvik kommune og Delta-medlemmer ved Ellas Minne    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Hovedtillitsvalgte i Delta Narvik kommune og Delta-medlemmer ved Ellas Minne vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...