Stopp hogsten i Follsjå!

I skrivende stund foregår det en storskala rasering av nasjonalt viktige naturverdier i Notodden og Naturvernforbundet krever:

-Ingen hogst i Folsjåområdet før det er foretatt nye, fagbiologiske registreringer i hele området, utført av personell med kompetanse på de aktuelle naturtypene, og som er uavhengig av skogbruksnæringen. (Skogbruket, tømmerkjøperne)

-Ikke kjøp og foredling av tømmer fra området, før registreringene er gjennomført og dokumentert. (Foredlingsbedriftene)

-Innføring av søknadsplikt for hogst i området (Fylkesmannen - landbruksavdelingen)Initiering av frivillig vern-prosesser, med sikte på bevaring av en størst mulig andel av det verneverdige landskapet. (Fylkesmannen - miljøvernavdelingen)

Naturvernforbundets Skogutvalg har i samarbeid med stiftelsen BioFokus avdekket hogst av gammel naturskog i Notodden, der store naturverdier i form av truet biologisk mangfold og skog som er unik i Skandinavia har blitt flatehogd. Skandalen: Tømmeret fra denne hogsten går miljøsertifisert og miljømerket til produsenter for emballasje og treprodukter, og videre til kunder i inn- og utland som kjøper «bærekraftig» tømmer i god tro.

De unike furuskogene i Follsjåområdet i Notodden, med nær 2000 funn av 80 rødlistede arter, finnes det ikke maken til, verken i Norge eller Norden. Helt siden skogen kom til landet har disse skogene fått lov å utvikle seg og den helt spesielle strukturen og artssammensetningen som følger av gjentatte skogbranner. Fagbiologene tror ikke sine egne øyne – det er som å finne Osebergskipet på nytt. Nå meies skogene ned i løpet av dager.

Eldgamle furuskoger med ubrutt sammenheng tilbake til skogens innvandring etter istiden er meid ned for fote – hele 12 større hogster er gjennomført det siste halvannet året. Naturvernere og frivillige biologer har dokumentert internasjonale verdier, men skognæringen svarer med å intensivere hogstene.

Hogstene gjennomføres til tross for at overveldende kunnskap om områdets verdier er sendt til tømmerkjøperne helt siden 2014. Likevel hogges det. Likevel tillates tømmeret solgt som miljøsertifisert. Og likevel får skognæringen fortsette å styre forvaltningen av 1/3 av Norges areal.


Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Naturvernforbundet fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...