Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn

Kommentarer

#3

Jeg signerer fordi jeg vil bevare matjord, friområde og ta vare på det biologiske mangfoldet.

Anne Grete Nordal (Rykkinn, 2020-04-18)

#4

Nedbygging av matjord kan ikke forsvares i 2020 når det må finnes andre og bedre alternativer

Rune Syverinsen (Rykkinn, 2020-04-18)

#8

Nedbygging av dyrkbar mark og friluftsområder, ødeleggelse av biologisk mangfold og økt biltrafikk. Uryddig kommunal saksgang som umyndiggjør velgerne og Rykkinnbeboere.

Reidar Tyvold (Rykkinn, 2020-04-19)

#16

Vi blir i dette tilfelle nærmeste naboer og ønsker ikke mer trafikk rundt oss.

Ulla Ojala Laycock (Rykkinn, 2020-04-20)

#17

Vi blir berørt av utbygging ,vei utvidelse og friarialer i nær området, mer trafikk

Robert Laycock (Rykkinn, 2020-04-20)

#19

Matjord skal bevares.

Mette Brenna (Oslo, 2020-04-20)

#20

Det finnes et titalls truede, eller nær truede planter- og dyrearter i området (https://www.artsobservasjoner.no). Dette ser det ut til at Bærum Kommune gir blaffen i. I 2018 var det så tørt at Norge måtte importere fôr fra både Island, Sverige og Polen. I fremtiden vil vi trenger hver eneste lille jordlapp.

Øivind Trandem (Rykkinn, 2020-04-20)

#22

Fordi det er viktig å ta vare på det lille som er igjen av tur- og LNF-områder på Rykkinn.

Camilla Trandem (Rykkinn, 2020-04-20)

#25

For å ta vare på naturen og nærmiljøet!

Sindre Flaaten (Rykkinn, 2020-04-20)

#37

Jeg signerer fordi jeg mener vi må beholde og forvalte resterende landbruksareal i Bærum på en god måte, og fordi jeg er i mot at man hoper opp en gruppe mennesker med en bestemt type behov på et sted. Dette strider også med menneskerettighetene. Tidligere erfaringer viser at denne typen samling av en samfunnsgruppe er uheldig. Det er også et dårlig tidspunkt å bygge ned matjord.

Nora Falck Holmen (Rykkinn, 2020-04-22)

#38

Jeg signerer fordi det er viktig å bevare landbruksarealer, fauna og flora. Området er også et viktig tur og rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. For mange er turgåing opp til Eineåsen for bratt, spesielt eldre og og de som ikke er så spreke. Det er godt å kunne gå på myk grunn i naturskjønne omgivelser. Asfaltgåing kan ikke sammenlignes. Bærum kommune har en plikt til å tenke miljø og helse for et bredt lag i lokalbefolkningen samt innta ny kursretning i beredskap og bidre til matsikkerhet. Det trist å se Hauger»jordet» nedbygget på Norges beste matjord, tilliten til politikerne spesielt FrP og Høyre er ikke hos meg når det gjelder disse forholdene. Turomtpdet har blitt holdt i hevd de siste årene og jordet er i drift-la dette fortsette!

Kristin Gjessing (Rykkinn, 2020-04-22)

#40

Jeg signerer fordi jeg er sterkt imot nedbygging av matjord. Nedbygging av denne matjorda vil i tillegg øke presset på Rykkinns lokale økosystem. Det blir også mindre plass til dyrene som allerede lever på og rundt dette jordet.

Anne-Kristin Stoknes (RYKKINN, 2020-04-22)

#43

Støtter oppropet! Bærum skal være en klimaklok kommune! Kommunens planer bryter med dette, og har ingen klimakloke aspekter. Her er noen momenter:
- Dette er unødvendig utbygging av dyrket mark.
- Den planlagte utbyggingen vi medføre ØKT biltrafikk og dermed utslipp både i Bærum og lokalt. Her er det relevant å nevne at kommunen også planlegger et aktivitetssenter oppe på Nordby. I følge informasjon gitt av kommunen på folkemøte skal brukerne kjøres til aktivitetssenteret i bil (også de i den planlagte nye stjerneboligen (?)). Kommunen oppfordres til å gjennomføre en vurdering om dette virkelig er den mest klimakloke, hensiktsmessige, brukervennlige og kostnadseffektive løsningen som det er mulig å få til(?)
- Utbyggingen blir IKKE basert på kollektiv transport, men på bygging av en rekke nye parkeringsplasser og utvidelse av vei som i dag i stor utstrekning brukes som turvei (Busoppveien). I tillegg vil planlagt ny vei krysse over eksisterende turvei.
- På tross av at Rykkinnomådet ble ‘ferdig utbygd’ allerede på 70-tallet, bygges det stadig ut i randsonene mot eksisterende natur-, frilufts- og rekreasjonsarealer. De siste årene er det bygget en rekke boliger som allerede grenser inn mot dette området (eks fra Rykkinnveien), og det bygges nå også masse leiligheter ved Fram.
- De refererte aktivitetene har allerede hatt negativ innvirkning på lokal natur og miljø, feks biologisk mangfold, og tålegrensen er nå nådd!
- Det er allerede bygget en tilsvarende stjernebolig rett i nærheten på Rykkinn, og det finnes en rekke kommunale boliger i området. Rykkinn har langt over sin naturlige andel i Bærumssammenheng (ref. graf vist av kommunen på folkemøte på Rykkinn). Disse er i en av gruppene som i dag er brukere av området og turveiene som kommunen nå planlegger å forringe! Dette er også et argument for å realitetsvurdere andre mulige lokasjoner.
Uansett bør det i en klimaklok kommune være et krav å unngå nedbygging av dyrket mark. Derfor vil en nødløsning være å bygge ut oppe på Nordby gård slik at en unngår ytterligere nedbygging av natur, dyrket mark og verdifulle turveier i området.
- Jordet der stjerneboligen planlegges skråner en god del og det må derfor gjøres større endringer før det kan bygges den kopien av eksisterende stjernebolig som kommuen ser for seg; kommunen opplyste selv på folkemøtet at en slik stjernebolig krever flat tomt..
- I en klimaklok kommune er det viktig at innbyggerne kan komme seg ut på tur utslippsfritt. Da er den beste løsningen å gå tur i nærområdet. Eineåsen er flott, men for bratt for mange. For denne gruppen er nettopp dagens stier nedenfor Nordby et viktig rekreasjonsområde.

Gerd Petra Haugom (Rykkinn, 2020-04-22)

#47

Total feilvurdering å bygge institusjoner på de fineste, og viktigste, grønne områdene.

Eivind Jamessen (Rykkinn, 2020-04-23)

#55

Det er en turvei rundt hele området og masse dyr som benytter seg av området i et allerede tettbygd strøk.

Marita Haga (Sandvika, 2020-04-23)

#61

Jeg bruker området daglig til ridning og turgåing. For meg blir det katastrofe hvis dette område fjernes.

Sara Bergqvist (Oslo, 2020-04-23)

#62

Jeg signerer fordi jeg lysløypa til ridning flere ganger i uken. Den er veldig viktig for meg!!

Gina Faale (Bærums verk, 2020-04-23)

#63

Jeg er en av de unge som bor i Oslo sentrum og kommer til Rykkin for å nyte natur med venner og hestene våre.
Det er viktig å ta vare på den lille naturen vi har i ellers tettbygde strøk, og omregulering av slike områder vil på sikt gjøre mer skade enn nytte for alle Rykkinns beboere

Amanda Nakken (Oslo, 2020-04-24)

#65

Jeg er i mot nedbygging av dyrket mark, og mener at Rykkinn har tatt sin del av omsorgsboliger.

Susanne tandberg (Skui, 2020-04-24)

#66

Jeg signerer fordi landet vårt har kun 2-3% jordbruksareal/matjord, og dette må vi ta vare på! Bygg på steingrunn/knauser selv om det koster mer. Coronakrisen burde ha overbevist de fleste om at vi i større grad må være selvforsynte med mat, og dermed selvfølgelig må ta vare på det lille vi har av landbruksareal!

Kari Reksten (Jar, 2020-04-24)

#69

Bevar naturen nå.. bygg heller boliger et annet sted i Bærum! Kan ikke samle alt på Rykkinn heller

Helen Kvaløsæter (Rykkinn, 2020-04-24)

#71

Jobbet i område i mange år og syntes det er viktig for nærmiljøet at dette bevares.

Gry Gjelsnes (Jevnaker, 2020-04-24)

#75

Jeg er imot utbygging av jordbruksareal.

Inger Enli Breifossmo (Rykkinn, 2020-04-24)

#79

Jeg bor på Rykkinn og vil beholde friområder som blir brukt ofte av meg selv og familien

Anne Merete Bråthen (Rykkinn , 2020-04-24)

#84

Jeg signerer fordi jeg er bekymret for Norges matsikkerhet og verdi-fall av friområdene

Nicola Møller (Oslo, 2020-04-24)

#86

Jeg vil bevare området som jordbruksareal og fantastisk kulturlandskap - som turområde og vill natur - dette er det området på Rykkinn jeg flest ganger møter på rådyr - nesten hver kveld jeg har gått her i våres har jeg møtt på 1-3 rådyr. Min signatur er for dem - og for oss som bor her og bruker dette flotte område. Vern om det! Bevar naturen! Bevar matjorda vår!

Eva Marie Danielsen (Rykkinn, 2020-04-24)

#95

Jeg bor på Rykkinn, og trives slik det er nå.

Tonje Brink (Bringebærstien 9, 2020-04-25)

#96

Jeg er bekymret for nedbyggingen av jordbruksareal. Den siste tida har vist oss viktigheten av selvforsyning.

Pia Snilstveit (Rykkinn, 2020-04-25)

#100

Vi trenger friområdet, og plass til å dyrke mat.

Laila Lysø (Bodø , 2020-04-25)

#101

Bevare det lille som er igjen av gamle kultulturområder i Bærum. Dette er en del av et svært godt brukt tur og rekrasjonsområde. Bevaring av det gamle kulturlandskapets biologiske mangfold anser jeg for å være det viktigste argumentet for å ikke bygge her.

Lina Zivanic (Rykkinn , 2020-04-25)

#102

Lokalt Biologisk mangfold trues.
Grønne områder må forbli grønne- dette trenger vi ikke! Bygg der det allerede er bygget!

Tuva Hertzberg (Drammen, 2020-04-25)

#104

La turområdet mitt være i fred!!

Nina-Merete Berntsen (Rykkinn, 2020-04-25)

#116

Først og fremst er det utrolig viktig å bevare den lokale matjorda vi har. Tiden vi er inne i nå viser viktigheten av å kunne forsyne oss selv med kortreist mat, og dette behovet vil nok bare øke med tanke på framtidige problemer knyttet til klimaendringer og sykdom.
I tillegg er det områder som dette som gjør at Rykkinn er et så flott og attraktivt sted å bo. Ikke ødelegg det med et så irreversibelt inngrep i naturen, bygg heller institusjonen i et allerede mer urbant område.

Vilde Linnea Schøyen Lervik (Bergen, 2020-04-25)

#122

Jeg signerer fordi her pleide vi å løpe i gymtimen på Berger Skole. Det var også hit vi dro på skiturer med skolen(og grillet) og det var her vi pleide å ri på ettermiddagen. Her så vi ofte både fasan og rådyr. La friområdet bevares så fremtidige generasjoner kan nyte skog og mark og dyreliv.

Astrid Danielsen Svanevik (Bergen, 2020-04-25)

#129

Vi mennesker trenger å bevare grønne lunger til neste generasjon!💕

Bente Kaspersen (Rykkinn , 2020-04-25)

#131

Vi må redde det som er igjen av friområder for Rykkinns mange tusen innbyggere

Sissel Hertzberg (1348 Rykkinn, 2020-04-25)

#132

Jeg signerer fordi: 1. Bevare matjorden i Bærum. 2. Bevare kulturlandskap og friluftsliv.

Anne Nesje Winsnes (Rykkinn , 2020-04-25)

#135

Området trengs som tur og friområde for Rykkinnbeboerene! Rykkinn er tett nok bebygget og friområdene må bevares samt mark for de eksisterende gårdene.

Liv Amble (Rykkinn, 2020-04-26)

#138

Elsker Rykkinn som det er. Nok hus nå! Natur rundt oss er så viktig.

Marianne Schjølberg (Kolsås , 2020-04-26)

#139

Jeg signerer fordi det er viktig å verne om landbrukseiendom.

Gry Eggum (Skui, 2020-04-26)

#142

Er imot utbygging av dyrket mark

Ketil Bekkely (Vøyenenga , 2020-04-26)

#143

Jeg er opptatt av å verne om natur, jordbruk og dyreliv

Elisabeth Prøsch (Bærum, 2020-04-27)

#146

Vi trenger bevare matjord og vi trenger grønne friområden!

Gun Britt Björk (1349 Rykkinn, 2020-04-27)

#147

Bevar matjorda!

Grete Ina Grorud (Åros, 2020-04-27)

#150

Jeg signerer fordi dette er matjord som bør brukes til matproduksjon siden vi i Norge kun har 3% matjord, og fordi vi har en svært lav selvforsyningsgrad på under 40%, noe som er på jumboplass i verden. 💚🌱☘️

Audrey Maria Larsen (Oslo, 2020-04-27)

#152

Fordi det ødelegger et fint turområde jeg bruker flere ganger i uken.
Rykkinn er ferdig utbygd, Finn et annet sted i Bærum

Anette Farstad (Rykkinn, 2020-04-27)

#157

Ikke ødelegg Rykkinn mer enn det allerede er!

Erling Prøsch Storbraaten (Sollihøgda, 2020-04-28)

#161

Jeg bor like ved og bruker område til trening og turgåing

Hege Runesson (Rykkinn, 2020-04-28)

#162

Jeg signerer fordi jeg er i mot denne utbyggingen. Er født og oppvokst nær dette området, og bruker denne rundturen nesten daglig.

Gerd Enli (Rykkinn, 2020-04-28)

#168

Jeg signerer fordi det jeg setter mest pris på ved Rykkinn er følelsen av å bo på landet samtidig som det er sentralt. Jeg ønsker ikke utbygging av friarealer.

Anne-Grethe Trana (Rykkinn, 2020-04-28)

#176

Jeg ønsker å bidra til at verdifulle grøntområder blir bevart i området.

Nina Karlstad (Rykkinn, 2020-04-29)

#180

Behold grønne områder, det er viktig.

Ann Forberg (Rykkinn, 2020-04-29)

#182

Bevar de grønne lungene som er igjen på Rykkinn

Hege Vibeke Thomassen (Rykkinn, 2020-04-29)

#185

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker at Rykkinn skal bli mer utbygget. Vi trenger grøntarealene.

Cecilie Dirnes (Rykkinn, 2020-04-29)

#193

Det må bli slutt på å bygge ut dyrkbar jord. Vi må ikke tro at vi ikke kommer til å trenge den...

Lillian Høvik (Lommedalen , 2020-04-29)

#195

Jeg støtter oppropet/underskriftskampanjen fordi jeg er enig i alle argumentene mot utbygging ved Nordby gård og jeg er mot nedbygging av landbruksareal.

John B Lervik (Rykkinn, 2020-04-29)

#197

Er fra rykkinn er vel bygget nok der nå vel

May Skjølsvold (Os, 2020-04-29)

#200

Vil ikke miste fritidsareal

Thomas Stensrud (Rykkinn , 2020-04-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...