Tverrfaglige temaer tilbake i alle fag på alle trinn!

Kommentarer

#1

Vi signerer fordi våre barn fortjener god læring for fremtiden. Da er det avgjørende at tverrfaglige temaer som bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap er med og settes inn i en global kontekst.

(Oslo, 2019-04-02)

#2

De årene denne planen skal gjelde, skal vi, ifølge FNs klimapanel gjennom den største omleggingen menneskeheten har sett. Da kan ikke skolen fortsette omtrent som før. Elever må lære hvordan de kan bli en del av løsningen, ikke bare om problemer. Da må de få mulighet til å se hvordan alle fag kan være nyttige for å løse fremtidens store utfordringer.

(Oslo, 2019-04-02)

#4

Medborgerskap er nøkkelen til deltagelse i et samfunn.

(Oslo, 2019-04-02)

#7

For å ruste elevene for en framtid i stor forandring, hvor vi vet at nye utfordringer vil kreve helhetsforståelse og evne til nytenking, er nettopp det å koble alle fag opp mot de løse de store, altoverskyggende utfordringene i samfunnet, viktig. Det å koble bærekraft, livsmestring, demokrati og folkehelse sammen med fagene norsk, matte og engelsk, vil gi elevene en motivasjon til å lære disse fagene. At musikk er en måte å møte andre kulturer og bygge bro til andre mennesker sier seg selv.

(OSLO, 2019-04-02)

#11

Livet er ikke fagdelt, men tverrfaglig.

(OSLO, 2019-04-02)

#14

Viktig at alle fag bidrar til bedre helthetsforståelse - bedre læring!

(Oslo, 2019-04-02)

#16

Jeg støtter oppropet!

(Hønefoss , 2019-04-03)

#26

«Virkeligheten» er sammenhengende, altså tverrfaglig. Derfor må fagdelt læring følges opp med tverrfaglige temaer og prosjekter. Ny «overordnet læreplan” framhever tre slike: folkehelse og livsmestring, demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling. Hvis disse temaene ikke framheves i fagplanene, svikter skolemyndighetene sin egen overordnete læreplan - og avviser de mange tverrfaglige forslagene fra faggruppene. Elevenes dybdelæring er avhengig av både grundig enfaglige og tverrfaglige opplegg - der temaer og elevaktiviserende prosjekter bruker kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til ulike fag.

(Oslo, 2019-04-03)

#35

Viktig at elevene lærer om globale og politiske spørsmål ...og at samfunnsmessige sammenhenger IKKE bare handler om individuelle valg

(Horten, 2019-04-03)

#40

De tre tverrfaglige temaene rammer inn samfunnets hovedutfordring ger som vi i alle fag bør forholde oss til. Prinsippet med å legge dem inn i alle fag var det viktigste grepet i den nye planen fo å møte framtiden til barna våre på en bærekraftig måte!

(Bærum, 2019-04-03)

#48

Den manglende sammenhengen mellom læreplanmål gjør det umulig å oppnå dybdelæring

(Kongsberg, 2019-04-03)

#55

Jeg signerer fordi det er et tap for matematikkundervisningen at bærekraft, og demokrati og medborgerskap, er tatt bort. Å ta inn de tre fagovergripende temaene i matematikkfaget er vesentlig for å forstå hvordan faget brukes i argumentasjon om viktige samfunnsrelaterte spørsmål. Matematikkfagets har og skal ha, en rolle i demokratisk danning i skolen.

(Skogsvåg, 2019-04-03)

#57

Jeg er matematikk og naturfaglærer og vil vise elevene at matematikken er relevant i alle deler av samfunnet, også det politiske. Å jobbe med de tverrfaglige temaene i faget kan gjøre det mer relevant og praktisk.

(Oslo, 2019-04-03)

#61

De tre fagovergripende temaene er uten tvil de viktigste forbindelsene fra Overordnet del av læreplanen til kompetansemålplane

(Bergen, 2019-04-03)

#64

Jeg er lærer i vgs og er sjokkert over den innstramminga KD har gjort nå.

(BODØ, 2019-04-03)

#77

Jeg signerer fordi jeg mener at uten matte, norsk og engelsk mister de tverrfaglige temaene store deler av sin evne til å være nettopp det: tverrfaglige. Forståelser for sammenhenger og system forsvinner om ikke temaene inkluderes i disse fagene, noe beskrivelsene om disse temaene i disse fagene fra forrige utkast viser. De mister også et veldig stort potensiale i timeantall ettersom skolens to største fag utelates. Det vil samtidig også legge et enormt press på samfunnsfaget som skal ta innover seg alle de tverrfaglige temaene samt et økt fokus på digitalisering.

(BERGEN, 2019-04-04)

#78

Bærekraftig utvikling må inn i alle fag.

(Oslo, 2019-04-04)

#81

De tverrfaglige temaene gjenspeiler vår tids store samfunnsutfordringer, og kan ikke løses gjennom isolert fagkompetanse. Tvert imot, må hvert fag komme med sitt genuine bidrag til at den enkelte kan møte livets utfordringer, delta i demokratiske prosesser og omleggingen til en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig samfunnsorden. De tverrfaglige temaene er basert på en felles kjerne: et elev- og menneskesyn som handler om å kunne ta ansvarlige valg, for seg selv, for fellesskapet og for naturen. Denne dannelseskjernen burde alle fag forholde seg til...

(Tromsø, 2019-04-04)

#85

Jeg signerer fordi det er meningsløst å fjerne tverrfaglige temaer som er tverrfaglige av den grunn at de nettopp er tverrfaglige! Uten «limet» ender den nye læreplanen opp som usammenhengende fragmenter. En læreplan må ha indre konsistens og de tverrfaglige temaene ivaretar dette.

(Horten, 2019-04-04)

#91

Eg er lærar og synest dei tverrfaglige temaa er med på å gje framtidshåp!

(Bergen , 2019-04-04)

#92

Jeg signerer fordi jeg er enig i dette oppropet og ønsker å tydeliggjøre de tverrfaglige temaene i alle fag. Det er viktig for samfunnets fremtid!

(Halden, 2019-04-04)

#94

...de tverrfaglige temaene må være med for å gi elevene muligheter til å fordype seg i tema over tid.

(Nesodden, 2019-04-04)

#98

Jeg signerer fordi jeg er enig i at det bryter med de politiske føringene bak Fagfornyelsen, samt med den allerede vedtatte overordne delen av læreplanverket, å kutte tverrfaglige temaert læreplangrunppene har integrert i planene for fag.

(Oslo, 2019-04-04)

#115

Bærekraftig utvikling kommer ikke av seg selv. Temaet må få fokus, og det må starte i skolen.

(Bergen, 2019-04-05)

#121

Barna som sitter på skolebenken i dag skal overta denne kloden om bare 15 - 20 år. Det er vår plikt å forberede dem på de store utfordringer kloden har. Det gjør vi best ved å gi dem kunnskap og handlingsredskap om komplekse tema i tverrfaglig sammenheng. Vi må skape framtidsberedskap.

(Bergen, 2019-04-05)

#123

Tverrfaglig kompetanse er svært viktig for å kunne se sammenhenger mellom ulike fag og tenkemåter i dagens komplekse samfunn.

(Oslo, 2019-04-05)

#124

Temaene tilknyttet miljø, demokrati og helse/livsmestring hører hjemme i alle skolefagene, noe faggruppene har vist med sitt arbeid. Kunnskapsdepartementet har ikke faglig grunnlag for å endre på dette.

(Oslo, 2019-04-05)

#126

Her må alle se verdien av egne bidrag.

(OSLO, 2019-04-05)

#127

Eg signerer fordi eg ser det som naturleg og teneleg at ein også i norskfaget arbeider med dette tverrfaaglege temaet. Spesielt gjennom tekstutvalet ligg det til rette for det.

(Volda, 2019-04-05)

#129

Jeg er enig i at alle tre tverrfaglige temaer må tilbake i alle fag, som argumentert for over. Har også sendt innspill til læreplanen i norskfaget om dette.

(Halden, 2019-04-05)

#135

Det er naturleg å skriva under på oppropet sidan skulen er både ASP-net- og FN-skule, og arbeider med desse emna året gjennom. I tillegg er det viktig at elevane kan sjå samanhengar mellom ulike fag og mellom kunnskap og samfunnet me lever i.

(Tjørhom, 2019-04-05)

#142

Jeg signerer fordi de tverrfaglige emnene er helt nødvendige for den som ønsker relevant og framtidsretta undervisning.

(Larvik, 2019-04-06)

#149

Jeg signerer fordi fjerning av tverrfaglige temaer undergraver noe av det mest grunnleggende i fagfornyelsen

(Oslo, 2019-04-06)

#161

De tverrfaglige temaene fortjener en tydeligere plass i læreplanen.

(Tønsberg, 2019-04-06)

#170

fagfornyelsen blir fattig uten.

(Oslo, 2019-04-06)

#175

Det tverrfaglige i de nye læreplanene er svært viktig. Kunnskapsdepartementet må høre på fagrådene og støtte seg på disse.

(Hagvågen 11, Bøstad , 2019-04-07)

#182

Det er viktig at elevene lærer om sammenhengen mellom fagene på skolen. Verden er ikke delt inn i fag. Helhet, sammenheng og tverrfaglighet er helt essensielt. Gi oss de tverrfaglige temaene tilbake i alle fag !

(Trondheim , 2019-04-07)

#186

Jeg er helt enig med oppropet.

(Jessheim, 2019-04-07)

#192

De tverrfaglige emnene er en svært god ide for å knytte kunnskapen i ulike fag sammen. Det vil gi større dybdelæring når temaene blir jobbet med fra ulike sider og synspunkt. Forslagene fra læreplangruppene er gode og det fremstår som uforståelig hvorfor en del av disse er fjernet.

(Tønsberg, 2019-04-07)

#198

Dette er i strid med bestillingen fra stortingsmelding 28

(Bergen, 2019-04-07)