Bygging av nye Åsgård skole må iverksettes

Kommentarer

#5

Fordi Åsgård skole sterkt trenger ny bygningsmasse og for å forhindre splitting av skolen på ulike lokaliteter.

Hanne Pollen (Ås, )

#7

Barna som bor i sentrum må få et godt undervisningstilbud hvor de bor. Dette krever gode og trygge lokaler, en samlet skole hvor elever kan få venner på flere trinn, lærere og elever som trives, trygg skolevei og en prioritering av utdannelse nå!

Med påregnet befolkningsvekst i sentrum vil et skoletilbud i sentrum være et minimumskrav for nye tilflyttere.

Anette Nodeland Elvetun (Ås , )

#11

Jeg signerer fordi jeg ønsker et levende Ås med lyse fremtidsutsikter og barn som har et godt sted å være på skolen, i friminuttene og i SFO tiden.

Alf Jørgen Peterson (Ås, )

#15

Det vil ha store negative konsekvenser for elever, foreldre, lærere og andre ansatte på skolen om Åsgård skole deles.

Kirsti Madsen (Ås, )

#23

Barna på Åsgård fortjener bedre. Å utsette Åsgård og plassere barna på midlertidig skole(r) på UBESTEMT tid/ tidligst 2023 er vel det samme som å legge ned sentrumsskolen. Rådmannen har tidligere foreslått å selge tomta. Å splitte elevene i denne usikre og ubestemte perioden vil jeg tro gjør Åsgård til en svært lite attraktiv arbeidsplass og ødelegger hele lærings- og skolemiljøet. Jeg håper å gi barna mine noe bedre enn midlertidighet på ubestemt tid når de høsten 2019 begynner i henholdsvis 1. og 5. klasse på Åsgård skole.

Liv Husby (Ås , )

#31

Det er uverdig for barna våre å være kasteballer pga økonomi.

Vivi Ravne (Bugten, )

#33

Liker ikke at dårlig planlegging skal ødelegge for mine to sønner.

Kjetil Smedsrud (Ås , )

#35

Åsgård skole er nedslitt, har et dårlig inneklima og er sprengt på kapasitet. Det er uakseptabelt at skolen utsettes på ubestemt tid.

Siv Asakskogen (Ås, )

#36

Barna mine skal gå på den skolen.

Lena Skjervold (Ås, )

#43

Jeg ønsker at tante barna mine skal kunne gå på samme skole.

Heidi Sundby (Saltnes, )

#44

Jeg har barn i denne bhg. Og jeg selv har gått der.

Gunnar Medlien (Ås, )

#46

Åsgård skoles elever fortjener ett godt skolemiljø, og ikke minst fortjener søsken på tvers av skoletrinn på barneskolen å få dele skole.

Fredrikke Hagerup (Ås, )

#55

At barna på åsgård ikke må skilles og at ny skole må bygges

Stian Leidland (Ås , )

#65

Åsgårdbarna trenger ny skole nå! Ikke et alternativ og splitte skolen!

Marte Tøften (Ås, )

#73

Skolen bør ikke splittes

Thomas Barth (Kråkstad, )

#74

Fordi min sønn har gått i 7 år der og der er fult av minner og trygghet, jeg vil gjerne når jeg flytter tilbake dattera mi også skal starte på barneskole på Åsgård.

Mona Lillevold (Valderøy, )

#75

Skolen kan ikke splittes. Dette går hardt ut over barna, lærerne og samholdet på skolen.

Rolf Løken (Ås, )

#80

Dette vil få store konsekvenser for min venninnes familie som får to barn på to forskjellige skoler

Elisabeth Kielland (Halden , )

#83

Gudeta Boki

Gudeta Boki (Ås, )

#84

Jeg signerer fordi Åsgård i realiteten blir nedlagt, mens Kroer skole blir opprettholdt.

Dains Jakobsons (1435 Ås, )

#87

Jeg bor i skolekretsen og har barn som går skolen og som skal begynne på skolen de neste par tre årene. Vi ser det ikke som et alternativ verken å dele trinnene eller i det hele tatt å fortsette å bruke byggene på Åsgård som ikke har vært oppgradert i påvente av denne byggingen. Ungene våre er framtiden, vi må legge forholdene til rette for at de skal lære best mulig, det minste de kan kreve er god luft og nok plass.

Thale Fonkalsrud (Ås, )

#108

Fordi jeg har barn som går der og skal starte der neste år

Ole Thomas HANSEN (ÅS, )

#111

Jeg har to gutter i 1&4 på Åsgård skole og ønsker at skolen nå får prioritet som lovet!

Guro Mæhlum (Ås, )

#123

Jeg er enig i at barnas rettigheter må ivaretas.

Pål Guttormsen (Brekkeveien 3B, 1430 Ås, )

#128

Jeg signerer fordi Åsgård skole har vært nedprioritert lenge nok! Og fordi voksne skal ta avgjørelser som er til barnas beste!

Kristine Magnus (Ås, )

#134

Det er mange elementer man kunne valgt. Jeg velger meg et fra FNs barnekonvensjon (via UNICEF):

«Alt myndigheter og organisasjoner gjør som angår barn, skal ta hensyn til barnas beste.»

Å splitte opp det sosiale miljøet på Åsgård av økonomiske hensyn faller åpenbart ikke innenfor dette. Barnekonvensjonen er nedfelt i norsk lov, så hvorvidt gjennomføringen av rådmannens forslag i det hele tatt er lovlig virker heller uklart...

Truls Benjamin Larsen (Ås, )

#137

Jeg signerer, fordi jeg mener at Ås kommunes beslutningsvegring vedrørende skoleutbygging gjennom mange år ikke skal gå utover barna. Det er en enkel utvei for kommuneadministrasjonen å utsette, men det er overhodet ikke tatt hensyn til barnas beste. Når kommunen tillater så mye utbygging som de har gjort, så må det være mulig å kunne forutse at en utbygging av skolen er en nødvendig følge.

Jon Mjelde (Ås, )

#142

Jeg har barn i Åsgård skole

Rashida Tanveer (Ås, )

#143

Jeg signerer fordi utsettelsen for bygging av Åsgård skole har pågått alt for lenge. Dagens bygg og uteareal er langt under standard av hva man kan forvente for en barneskole. SFO har ikke tilstrekkelige areal og et kjøkken der det kan lages ordentlig mat til så mange barn. Det er trangt og ventelister på trinnene noe som forventes økt på grunn av mye ny bebyggelse i skolekretsen.

Frida Torgersen (Ås, )

#144

Barna mine må få gå på samme skole! Dette er andre gang på kort tid at vi må forsvare barnas rett til et godt skolemuljø! For ikke lenge siden foreslo Rådmannen å flytte skolegrensene midlertidig slik at Moerfeltet skulle deles i to. Barna mine bekymrer seg nå for andre gang for at de ikke skal få gå sammen med lillebror på skolen. Barn skal ikke måtte bekymre seg for skolen!

Julie Føske Johnsen (Ås, )

#154

Det beste for barna må prioriteres!!!!

Håkon Nilsen (Ås, )

#174

Jeg tror ikke en utsettelse vil gjøre byggeprosessen og den nye Åsgård skole noe bedre. Ås kommunes politikere bør ha de beste forutsetninger for å få til en god løsning, siden de nettopp har vært igjennom to store barneskoleutbygninger!

Helene Opedal (Ås, )

#188

Jeg jobber der

Camilla Ruyter (Norge, )

#196

Jeg er enig med FAU.

Amy Huynh (Ås, )

#200

Løsningene som skisseres ift. å flytte og splitte elevene til nye lokasjoner (på nærmest ubestemt tid) er uholdbare mtp. skolevei, læringsmiljø og generell trivsel.

Kjetil Sandnes (Ås, )