NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL

Kommentarer

#601

liv og helse står i fare!!

Cathrine Bergan (Drammen, )

#602

Jeg signerer fordi dette ikke bare vil påvirke akutt- og traumefunksjonen innad på OUS, men også oss som jobber på lokale traumesykehus utenfor oslo.

Bente Jannestad (Skien, )

#618

Å splitte opp et av byens største sykehus samt spesialkompetansemiljø, virker som en elendig idé. Når helsepersonell og folk med oversikt fra daglig jobb i dette miljøet roper varsku, bør man lytte mer til dem, enn folk som tar disse avgjørelse på trygg avstand med manglende reell innsikt når det gjelder konsekvensene. Du sender ikke bikja di på bilverksted og ber dem finne ut hva som er galt. Som sagt. Lytt til dem som står i dette daglig. Og vern rundt alle spesialkompetansemiljøer i helsevesenet. Vi trenger dem!!

Lena Meieran (Oslo , )

#623

Vi trenger et akuttsykehus som Ullevål

Morten Fuglevåg (Oslo, )

#637

Jeg mener den vedtatte løsning vil svekke OUS sin mulighet for å dekke befolkningens behov for helsehjelp - både logistisk og med hensyn til faglig kvalitet-

Unni Kirste (Oslo, )

#642

Vi trenger både Ullevål og Aker sykehus.

Inger Ljostad (Alna, Oslo, )

#643

Akuttmedisin med velfungerende pasientsløyfer, eksepsjonelt fagteam, supert gjennomførbar 22.juli katastrofedager der Ullevål også var truet med flytting noen dager før og lite gjennomtenkt konsekvens føles helt uforsvarlig å legge ned.Traumeteamet er best i nordeuropa og en splitting av akuttmedisinske og thoraxkirurgiske team er presset nok ved å flytte karkirurgien. De som bestemmer slikt burde vært pasient av og til og prøvd å være litt realistisk og tenke litt utenfor pengeskapet.

Monica Ziener (Oslo, )

#647

Svært uklokt å legge ned et velfungerende akuttsykehus. Det tar tiår å bygge kompetanse/samarbeidsformer som fungerer, men bare dager å rive ned!

Gunnar Sandbæk (Oslo, )

#648

Jeg mener disse funksjonene er svært viktige å bevare!!

Margaret Finnvik (Setskog, )

#655

Jeg støtter innholdet i oppropet

Gisle Langslet (Oslo, )

#663

De fremlagte planene for oppdeling av akuttsykehuset vil med høy sannsynlighet svekke det samlede akutt-tilbudet, inkludert katastrofeberedskapen, i regionen. Vi ber om at planprosessen stanses. Det bør iverksettes en grundig gjennomgang og risikovurdering. Berørte fagmiljø, samarbeidende enheter og berørte pasientgrupper må gis anledning til å medvirke til en forsvarlig prosess.

Anne K Omland (Oslo, )

#673

Det er helt nødvendig og avgjørende at akuttfunksjonen er samlet for å kunne håndtere hele den akutte pasienten adekvat. Vi samarbeider kontinuerlig om pasienter både på medisinsk og kirurgisk side og traumepasientene. Vi har behov for høy mengde akutte pasienter, og godt faglig teamarbeid som også inkluderer samarbeid mellom de ulike spesialiteter for å kunne håndtere pasientene godt og riktig. En splitting av akuttfunksjonen vil utgjøre en betydelig trussel for akuttbehandlingen. Dette gjelder også beredskapsfunksjonen ved katastrofer som i tillegg kan være kombinerte hendelser hvor man trenger både medisinsk og kirurgisk spesialkompetanse.

Helle Midtgaard (Oslo Universitetssykehus, )

#677

Ullevål sykehus er det akuttmedisinske flaggskip i Norge. Nedleggelse vil true dette og lokalsykehusfunksjonen i Oslo.

Mons Lie (Holsteinveien 26, 0860 Oslo, )

#678

galskap å legge ned en akutt avdeling

mona asbjørnssøn (4810 eydehavn, )

#707

Vi på føden trenger akuttkompetansen fra intervensjonsradiologene, traumeteamsleder, anestesi og labfunksjoner til de vanskeligste pasientene våre og de største bløsningene

thorbjørn brook steen (OUS Ullevål Fødeavdelinegn, )

#710

Jeg har jobbet på Ullevål i 15 år og kjenner godt til all den gode kompetansen som er der! Jeg bor i Oslo og vil fortsatt ha et trygt og faglig meget bra sykehus i nærheten!'

Mette Rønneberg (Oslo, )

#712

Jeg signerer fordi Traumeteamet til UUS er godt etablert og velfungerende. Det er faglig svakt å torpedere dette og ikke annet å forvente av helsebyråkrater som utelukkende er opptatt av profit og kvantitet. Jeg skulle gjerne hørt noen velbegrunnede faglige argumenter. Andre avd. feks fødeavd som er landets største drar også direkte og indirekte nytte av teamets kunnskap.

gry findal (asker, )

#716

Det er galmattias å splitte (=ødelegge) Ullevåls glimrende akuttfunksjoner. Multitraumeavdelingen var den eneste offentlige innsatsen som funksjonerte under Utøyamassakren! "Never change a winning team!"

Per G Bjørnstad (Oslo, )

#719

GALSKAPEN MÅ STOPPE!!

Sidsel Bjering (Oslo, )

#735

Konsekvensene av en oppsplitting av fagmiljøene ikke er godt nok utredet.

Erik Hankø (Oslo, )

#739

Har gang på gang opplevd hvor avgjørende den velfungerende multidisiplinære akuttberedskapen på Ullevål fungerer; da vi har fått overført en del pasienter til "sekundær" behandlingsoppfølging. også personlig erfaring for et par år siden da min sønn ble påkjørt av trikken med et tildels uoversiktlig skadeomfang. Med den multidisiplinære kompetansen tilstede gikk alt bra. Tenker ellers på 22.juli 2011...

Åse Lier (OUS - Rikshospitalet, )

#743

Jeg engster meg for at oppdeling av funksjoner bidrar til et redusert akuttmedisinsk tilbud - og til svekkelse av sterke fagmiljøer

Kristin V Reinertsen (Oslo, )

#745

Befolkningen i HSØ fortjener et komplett akutt- og beredskapssykehus.

Leon Andrew Lane (Oslo , )

#762

En nedleggelse/flytting/splitting av miljøet og kompetansen på Ullevål vil føre til et markant svekket akuttilbud til befolkningen i både Oslo og HSØ i mange år fram til et nytt akuttkirurgisk/-medisinsk miljø er bygget opp og konsolidert igjen. Det er bortkastede helsepenger.

Martin Bøhler (Ullevål, )

#769

Oslo og regionen trenger et stort akuttsykehus med bred infrastruktur der relevante avdelinger og øvrige funksjoner er samlokalisert. Sykehuset må ha et behandlingsvolum, som opprettholder og videreutvikler kompetanse innen fag med en stor andel akuttmedisinsk virksomhet. Sykehuset skal også være en nasjonal spydspiss og hele landets "bakvakt" for særlig vanskelige akuttmedisinske tilfelle. Ullevål har en nærhet til spesialisert elektiv medisin på RH som de andre sykehusene i Oslo ikke har. Videre vil Ullevål bidra til å dekke sykehusbehovet i et sterkt voksende Oslo, et behov som ikke dekkes ved foreliggende vedtatte planer.

Rolf Wahlqvist (Høvik, )

#774

Jeg signerer fordi konsekvensene av en fragmentering av akuttfunksjonene ikke er tilstrekkelig utredet.

Stein Tyrdal (Oslo, )

#788

Planene er lite gjenommtenkt, ikke risokovurdert og unødvendig pengekrevende. Aker sykhus- prosessen har vist at diletantisk arroganse hos en seg selvdefinerende lederekaste bare ikke er godt nok for å møte dagens helseutfordringer.

Oliver Meyerdierks (Kongshavn 5 1367 Snarøya , )

#789

Ullevål er et komplett akuttsykehus. Hvorfor ødelegge noe som fungerer?

Jostein Westvik (Oslo, )

#793

Jeg signerer fordi dette er en så stor, komplisert og viktig sak at jeg mener en enda grundigere utredning er fornuftig

Per Torger Skretteberg (Ullevål, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...