NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL

Kommentarer

#208

Bør ikke legges ned akkutt sykehuset på Ullevål

(Aurskog , 2017-09-21)

#228

Dette oppropet er viktig for å sikre god pasient behandling for akutt pasientene i fremtiden. Støttes.

(Oslo, 2017-09-21)

#231

Anny Spydslaug

(OUS, gyn avd, 2017-09-21)

#235

Det er galskap å splitte den tverrfaglige traume, akutt og berdskapskompetansen som finnes på Ullevål i dag. En nedleggelse vil sette den norske traume og akutt beredskapen tilbake flere ti år.

(Oslo, 2017-09-21)

#240

dette er viktige og vektige argument.

(oslo, 2017-09-21)

#242

Etter "hovedstadprosessen har Oslo en uansvarlig lokalsykehus dekning. Dette er tosidig:
- negativt for innbyggerne med dårlig tilgjengelighet og høyere kostnader for 80 % av helsetjenestene som godt ivaretaes på et lavere kostnadsnivå enn et regionalsykehus
- manglende egnet utdanningstilbud i basisutdannelse av helsepersonell (sykepleiere og leger).

(1358 Jar , 2017-09-21)

#243

OUS Ullevål er spydspissen i norsk traumatologi - og har flere av landets fremste fagmiljøer innen det meste annet.
NEI til gigantsykehus på Gaustad.

(Oslo, 2017-09-21)

#246

Ullevål er et velsmurt maskineri med høy kompetanse.

(Nordkisa, 2017-09-21)

#255

Akuttenheten ved Ullevål er byggd på solid erfaring og samarbeid - å splitte den opp hadde vært tragisk! Håndtering av hjertestans pasienter og traumepasienter er gode eksempler på høykvalitets akuttmedisin!

(Fjellhamar, 2017-09-21)

#263

Finn en ny tomt isteden, bygg ett giga sykehus som kan ivareta Ullevål og Rh funksjoner. Riv all bygningsmasse på Aker og lag nytt regional/lokal -sykehus der!

(Ullevål, 2017-09-21)

#270

Dette vil medføre at vi ikke får de forutsetningene som er nødvendig for å yte adekvat og forsvarlig helsehjelp

(Oslo, 2017-09-22)

#272

Det er galskap å legge ned! Nå må de som bestemmer snart lytte til de som faktisk har kunnskap på grasrota.

(Oslo, 2017-09-22)

#274

Ullevål har et fantastisk akuttmedisinsk miljø som det vil ta år å bygge opp igjen hvis uro og flytting ødelegger det.

(Oslo, 2017-09-22)

#277

Jeg signerer, fordi det er essensielt å ha en bred utredning av Oslo-sykehusenes funksjoner, samt tenke seg nøye om før man demonterer akuttberedsksapen det har tatt mange år å bygge opp på Ullevål.

(Oslo, 2017-09-22)

#281

Betydelig medbestemmelsesrett fra velfungerende fagmiljøer er avgjørende for et optimalisert helsetilbud!

(Oslo, 2017-09-22)

#289

For å løse vanskelige utfordringer i dag, og antatte utfordringer i femtiden, velges for ofte strategier basert på skjøre modeller samt antagelser om stordriftsfordeler. Og det glemmes hvor mye som går tapt i dramatiske omstillinger. Helsevesenet, og kanskje spesielt i hovedstadsområdet, må omstilles. Men evolusjon er bedre enn revolusjon! Mange mener det var galt å legge ned Aker, og å overføre bydeler til Ahus. Det er besk ironi i at man nå ønsker å bygge opp Aker igjen, for å kunne legge ned lokal-, og regionsykehuset Ullevål. Har man intet lært?

(Oslo, 2017-09-22)

#293

Jeg er bekymret for kvaliteten om Ullevål sykehus legges ned.

(Oslo, 2017-09-22)

#295

Jeg signerer fordi:
Dette er viktig for å ivareta høy kvalitet på behandlingen for alle pasienter som kommer til OUS

(Oslo, 2017-09-22)

#299

Akuttfunksjonene må holdes samlet

(Oslo, 2017-09-22)

#300

De vedtatte planene vil føre til en oppsplitting av landets fremste akuttmedisinske kompetansemiljø, både på medisinsk og kirurgisk side og i de spesialiserte støttefunksjoner rundt denne virksomheten. Beredskapsfunksjonen vil splittes og dermed svekkes. Den samlede kompetansen i akutt-tilbudet i regionen svekkes.

(Oslo, 2017-09-22)

#309

Vedtaket om nedleggelse av Ullevål er helt ugjennomførbart, med mindre man aksepterer et betydelig svekket medisinsk tilbud.

(OUS, Ullevål, 2017-09-22)

#312

Allerede i 2040 er det med foreliggende planer en svær underkapasitet i Oslo/Akershus for mer enn dagens kapasitet ved Ullevål, selv med nytt Aker og Rikshospital. Akerhistorien gjentas på Ullevål.

(Oslo, 2017-09-22)

#329

Ullevåls akuttfunksjoner er i verdenstoppen og er utviklet gjennom generasjoner av samhandling mellom en rekke fagmiljøer. Det er ytterst tvilsomt om dette totalmiljøet kan bevares dersom det splittes opp og blandes sammen med RH-kulturen som er fokusert på sjeldne diagnoser og høyspesialiserte prosedyrer.

(Oslo, 2017-09-22)

#334

Det foreslåtte store sykehuset har ingen dokumenterte fordeler og nedleggelsen av Ullevål vil svekke ikke bare den medisinske akuttberedskapen i Oslo, men behandlingstilbudet til byens økende befolkning.

(OUS, 2017-09-22)

#353

Fagfolk forstår viktigheten av samspill, nærhet og helhet for å oppnå suksess i akutte situasjoner

(Oslo, 2017-09-22)

#359

Ødeleggende for pasientbehandlingen i oslo

(Oslo , 2017-09-22)

#366

Akuttfunksjonene og fagmiljøene må holdes samlet. Uforsvarlig med tanke på beredskap og opprettholdelse/videreutvikling av av allerede godt fungerende akuttmiljø.

(Oslo , 2017-09-22)

#373

Akuttsykehuset fungerer svært bra i dag. Berørte fagmiljø MÅ være med fra starten av i den planlagte prosessen.

(Oslo, 2017-09-22)

#382

Jeg signerer, fordi fagmiljøene ikke er tatt med i prosessen om oppsplitting av Akuttsykehuset Ullevål.

(Oslo, 2017-09-22)

#384

Bekymret for at ledelsen ved de planer som det arbeides med nå ødelegger et vel fungerende traumesenter. På barnemedisinsk side trengs bygningsmessig samling. Drift og faglig utvikling lider hver eneste dag i den midlertidige elendige løsning vi har i dag. Bruk heller tid og krefter på å samle barna i et eget barnemedisinsk senter på RH.

(Oslo, 2017-09-22)

#398

Det er på høy tid ledelse og politikere lytter til fagmiljø. Ikke minst setter pasientens sikkerhet og behandlingstilbud høyest.

(Oslo, 2017-09-22)