NEI til utbygging av LINDUM OREDALEN AS i Hurum kommune

Saken: 
Lindum Oredalen AS har søkt Fylkesmannen i Buskerud om "utvidelse av deponivolum og endring i aktiviteter ved Lindum Oredalen i Hurum kommune" 6. april 2018. Søknaden skal opp til høring hos fylkesmannen, og vi føler at folk i nærområdet trenger informasjon om driften på deponiet og effekten på miljøet.

Lindum søker om å:

  • utvide av deponivolum med 4 000 000 m3
  • beholde, men endre aktiviteter de har tillatelse til
  • utvide med ytterligere aktiviteter
  • fjerne krav om utlekkingstester for alle masser fra klasse 4 i veileder TA-2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Nye og/eller endrede aktiviteter innebærer:

  • Deponering av asbestholdige masser. 
  • Deponering av PFAS-holdige masser.
  • Behandling av oljeforurenset slam
  • Behandle og deponere masser forurenset med tungmetaller
  • Utvikle nye metoder for behandling av oljeforurensete masser

Vi mener det stilles for alt for dårlige krav til miljømessige hensyn. Det har skjedd farlige utslipp fra deponiet i Oredalen hvert år de siste årene. Senest Juni 2018, da en hel stamme av sjøørret i Sagenebekken døde som følge av utslipp av forurenset sigevann. Trolig er også mye av næringsgrunnlaget til yngelen og ørretungene påvirket, da Sagenebekken er en viktig gytebekk for sjøørret. Dette er strengt forbudt og under etterforsking av politiet.

Vi mener at vannrenseløsningen til anlegget er for dårlig, og at sigevann fra deponiet sakte men sikkert forurenser Oredalen, Sagenebekken og Oslofjorden. I tillegg så skjer det stadige ulovlige utslipp på grunn av dårlig kapasitet og renseløsning. Det er lovet utbedring av renseløsning i flere år uten at det gjort forandringer som forhindrer utslipp. Verdt å merke seg er at uansett hvordan fremtidig utbedring av vannrenseløsning blir, så ligger Sagenebekken 10 meter fra rensedammen i Oredalen.

Hva lagres på Lindum Oredalen i dag?
Deponiet mottar allerede en rekke forskjellige sterkt forurensede masser fra hele Norge. Disse inneholder olje, asbest, tungmetaller og miljøskadelige kjemikalier. Kort fortalt er det svært få plasser i Norge der det er lov å deponere slike masser på grunn av strengt lovverk rundt behandling og lagring av massene.

Hvorfor skal du skrive under?
Vannsig fører giftstoffer ut i Oslofjorden. Disse forgifter næringskjeden og er miljøskadelig! I vanlig drift føres vann fra deponiet ut i et rør som ligger like utenfor Hurumhavna i Sagene. Vi ønsker ikke forurensing av fjorden vår!

Skriver du under vil din signatur bli brukt i vårt høringsinnspill til fylkesmannen. 

Ta et standpunkt nå!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Erlend Bårli-Olsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook