Grunnfinansiering til bioingeniørutdanningen på HINN

b94f7173-a578-4414-bc3b-998e5e090593.jpgBioingeniørstudiet på Hamar ble grunnlagt i 2021 og har etter det vært finansiert og driftet av skolen selv, men vi trenger midler for å få fortsette med studiet. Studiet ble startet på grunn av den store mangelen på bioingeniører som er i Innlandet. Bioingeniørmangelen er en trend i resten av landet også, så vi trenger generelt flere studieplasser. Sykehuslaberatoriene og driften til sykehusene er helt avhengig av flere bioingeniører for å dekke etterspørselen i dag og fram i tid. (Bioingeniørmangel, 2023)

NRK skriver i en artikkel at: ‘’En rapport fra HelseNorge viser at det trengs minst 13.000 helsepersonell med denne kompetansen i 2040, det er dobbelt så mange som i dag.’’. (Tennøy, 2020) Hvorfor mener regjeringen da at det ikke er nødvendig med støtte til bioingeniørstudiet? Når det allerede er mangel på bioingeniører i dag, og varslet enda mer mangel i framtiden.

Vi trenger en trygg arbeidsplass å gå til med nok kollegaer til å tåle den endringen som kommer til å skje i årene framover, bioingeniørene på sykehuslaboratoriene forteller om et økt behov for bioingeniører nå når det kommer mer avanserte analysemetoder og apparater som krever spesialopplæring. Bioingeniører har en helt spesiell spisskompetanse når det kommer til analysearbeid på laboratoriet samtidig som vi har en helsefaglig og etisk kompetanse som gir oss grunnlaget for å jobbe med pasienter.

Det er mange studenter som ønsker å bosette seg i innlandet når vi er ferdigutdannet, noe som hjelper den store mangelen her i Innlandet. Vi gir også mye arbeidskapasitet under studenttiden i form av deltids- og sommerjobber på sykehus (Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer), på legekontor og i privat sektor. 

Regjeringen har ikke kommet med forslag til grunnfinansiering, noe som betyr at studiet står i fare for å ikke kunne fortsette eller må trappe ned på studieplasser ved Hamar. Vi trenger den finansieringen for å kunne ha stabile studieplasser og at studiet skal fortsette. (institutt, 2023)

Nå er det første gang vi er alle 3 klassene med bioingeniørstudenter på Hamar. Studiet har biltt mer etablert, fagmiljøet og studentmiljøet vokser. Høgskolen i innlandet camus Hamar har engasjerte og erfarende professorer og lærere, et godt miljø for laberatoriemedisin og studentene her ønsker at bioingeniørstudiet skal bestå.

Vi Louise Hoberg (3. trinn), Elvida Skare (2. trinn) og Nawisa Falahzadeh (1. trinn) og alle bioingeniørstudentene på Hamar håper du ønsker å underskrive oppropet vårt å støtte oss og studiet vårt, vi kommer til å legge saken fram for stortinget. 

 

Kilder:

Bioingeniørmangel: - Vi har ingen reserve å ta av. (2023, mai 11). NITO. https://www.nito.no/aktuelt/2023/5/bioingeniormangel---vi-har-ingen-reserve-a-ta-av/
institutt, H. A. og K. M., Instituttleder og fagstyreleder, NITO Bioingeniørfaglig. (2023, oktober 11).

Regjeringen har ikke forstått hvor viktige bioingeniørene er. Hamar Arbeiderblad. https://www.h-a.no/5-139-1337789 Tennøy, S.-L. (2020, februar 2).

Nito frykter mangel på bioingeniører i fremtiden. NRK. https://www.nrk.no/norge/nito-frykter-mangel-pa-bioingeniorer-i-fremtiden-1.14877950