JA TIL JORDVERN - NEI TIL VIDERE NEDBYGGING AV EGSJORDENE!

Klimakrise og koronaepidemi aktualiserer betydningen av matsikkerhet og jordvern. Sentrum-venstre-koalisjonen som har flertall i Kristiansand, styrer bl.a. på et vedtak om at "Alle planer der matjord er regulert til andre formål, skal gjennomgås for å se på mulighetene for å tilbakeføre til Landbruks-, natur- og friluftsområde. Det skal utarbeides en jordvernplan".

 

Egsjordene_-_revidert.png

Det er nå varslet oppstart av detaljregulering for jordene mellom mellom Andreas Kjærsvei og Egsveien (øst for alléen - vist med rød stiplet linje over). Vi vil derfor utfordre koalisjonen: Alle planer om ytterligere nedbygging i dette område må utsettes – det som er igjen av Egsjordene må vernes!

  • Egsjordene  er i dag dyrka jord som er i full drift. Egsjordene utgjør 1/3 av fôrgrunnlag til en dyrebesetning som produserer 130 000 liter melk/år og 7 tonn kjøtt, og området mellom Andreas Kjærsvei og Egsveien er en viktig del av dette.  I et klimaperspektiv er det verdt å merke seg at husdyrfôret er nærdyrket, med lavt klimaavtrykk. Egsjordene bidrar til matsikkerhet for Kristiansands befolkning. Ifølge fagpersoner er dette jordbruksarealet også godt egnet til grønnsaksdyrkning.
  • Eg sykehus og jordene rundt danner et stort sammenhengende kulturlandskap. Egshaugen, en gravhaug fra folkevandringstiden er et fredet kulturminne. Eiketrærne i området er også fredet og alléen er en unik del av hele kulturlandskapet. Kristiansands historie hviler i dette området.
  • På Egsjordene har barn og ungdommer i uminnelige tider utfoldet seg i lek og sport: barnehagene har turer til Egshaugen, barnehager og skoler bruker området til ski, aking, større barn og unge til frisbee. Samlet sett har Egsjordene en betydelig samfunnsverdi som må bevares for kommende generasjoner.Vi krever at alle planer om å bygge ned dette området stanses og at jordene omreguleres til jordvern. 

(Oppropet gjelder ikke arealene hvor det nå bygges nytt psykatribygg).

P4160002.jpegSett fra sør.

P4160012.jpegSett fra "Kongehaugen mot nordvest.

Disse organisasjonene står bak oppropet:

  • Christianssands Byselskab v/Harald Sødal
  • Framtiden I Våre Hender, Kristiansand v/Eyvind Danielsen
  • Naturvernforbundet i Kristiansand v/Dag Kerlefsen
  • Natur og ungdom, Kristiansand v/Ane Mæstad
  • Bondelaget i Kristiansand v/Gunnar Hangeland
  • Egsområdet Velforening v/Åsmund Åmdal

Oppropet mot ytterligere nedbygging av Egsjordene    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Oppropet mot ytterligere nedbygging av Egsjordene kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...