Bevar skogen i Kjønstadmarka

Kommentarer

#9

Skogen er faktisk til rekreasjon og ikke minst undring og oppdagelser for barn i alle aldre.
Det finnes utrolig mye forskning som viser hvor viktig det er med gode grønt arealer i nærmiljøet. Det har stor helsemessig betydning fot folk i alle aldre. Vi som jobber i barnehagen på Gjemble bruker området svært mye og det er synd å ødelegge slike fine områder.

Renate Bakken (Skogn , 2024-04-10)

#27

Blåveisskogen er spesiell . Når jeg får besøk fra andre steder i landet. Viser jeg dem Stiklestad og blåveisskogen. La det være friområde

May gøril Christensen (Levanger, 2024-04-11)

#29

Kjønstadmarka er et verdifullt turområde med et rikt plante og dyreliv og må bevares!

Bjørn Myklebust (Levanger, 2024-04-11)

#31

Dette er en sak som betyr mye for meg. Derfor signerer jeg!

Steffen Flasnes (Kjønstadmarka, 2024-04-11)

#33

Jeg husker selv de utallige timene jeg lekte i denne skogen da jeg var lita. Det var en eventyrskog i våre øyne. Rådyr og rev møtte vi stadig på, det var så spennende med froskedammen og det skumle stupet. Vi dro på rideturer med hestene, eller gikk tur med hundene våre. Blåveis vokser det også masse av i Kjønstadmarka, den ser man ikke så ofte lengre. Som barn var dette en helt fantastisk plass å ha,ingen voksne trengte å kjøre oss dit, det var jo nærmiljøet for oss på Nesset! La fremtidige barn få gleden av å ha noe slikt å dra til, ikke alt kan læres å sees foran en pc-skjerm, noe må faktisk komme inn i hodene våre via andre sanser.

Mari Granli Berg (Levanger, 2024-04-11)

#37

Det er viktig for lokalbefolkningen å kunne bevege seg i "grønne lommer" I nærmiljøet.
*Fordi det er positivt og oppbyggende for trivsel og helse. Lett tilgjengelige Naturopplevelser i nærmiljøet styrker oss mentalt.
* Fordi det er Miljøvennlig! Man kan ta seg til fots til rekreasjon og trim uten å måtte bruke bilen for å dra til slike mål!
*I tillegg de argumenter ad bevaring av arter i fauna,som er listet opp tidligere.
*Brudd på avtale med selger,som ble inngått ved kjøp av området.

Hanne Kristin Moksnes Olsen (Levanger , 2024-04-11)

#42

Det er viktig å ta vare på denne grønne lungen på Nesset. Både med tanke barns oppvekstområder, friområder for rekreasjon og ikke minst sjelden flora. Livskvalitet foran nedbygging!

Leif Håvard Brækkan (Levanger, 2024-04-11)

#46

Bruker skogen ukentlig til rekreasjon og mosjon.

André Vevle (Levanger, 2024-04-11)

#53

Jeg signerer fordi utbyggingen må stoppes for å ivareta dette fine naturområdet som er viktig for alle oss i nærområdet!

Kristina Torsteinsen (Levanger, 2024-04-11)

#55

Vi trenger friareal og skog/natur til rekreasjon og Even(tur)!
Alt rives ned rundt oss, så vi må ta grep og bevare det vi kan av naturen!

Raymond Aleksandersen (Levanger, 2024-04-11)

#65

Viktig å ta vare på naturen for dyreliv ig rekreasjon.

Bjørn Lorås (Oslo , 2024-04-11)

#66

Nesset er nå Levangers største bydel og det lille som er igjen av ubebygd natur bør forbli slik! Mine fire barn vokste opp på Gjemble, og Kjønstadmarka var svært verdifull for både dem og oss foreldre.

Torill Aamodt (Levanger, 2024-04-11)

#69

Jeg signerer fordi at Naturmangfoldloven må tas på alvor og gi praktiske resultater i kommunal naturforvaltning og arealutnyttelse. Videre er det ikke til barns beste og ta vekk store arealer av og lekeområder til boligbygging.

Gunnar Løvås (Levanger, 2024-04-11)

#76

Å bevare grøntområder nært boligstrøk er vesentlig for trivselen. Jeg stiller dessuten spørsmålstegn ved enda mer utbygging på den delen av Nesset som innebærer enda mer trafikk over brua.

Unni Christoffersen Våge (Levanger, 2024-04-11)

#90

Tur- og grønne områder forsvinner, samt dyreliv og planter. Trist.

Løvås Tove (Levanger, 2024-04-11)

#92

....skogen i Kjønstadmarka har svært høy verdi som nærturområde for mange på Nesset. Også som leveområde for fugl, planter og insekter. Når bebyggelsen på Nesset fortettes blir de gjenværende skogsområdene viktigere!

Arne Steffenrem (Levanger , 2024-04-11)

#97

Dette er et nødveldig friareal for området. Eksisterende planer er for ødeleggende for bruk. Friområdet vil i praksis ikke lenger har tilstrekkelig areal til at det er meningsfullt å gå en runde; marka blir en enveis sti fra A-B.

Verken voksne eller barn liker å gå samme vei frem og tilbake. «En runde» er en tur. Det er også ofte nødvendig for å inspirere store og små til rekreasjon, eventyr og lek.

Dette forsvinner om nåværende planer realiseres. Med det forsvinner også det meste som er attraktivt med Kjønstadmarka som turområde for befolkningen. Få vil nok velge å gå en A-B tur gjennom skog tett inntil «husnova». Så gjelder det nok det samme for faunaen, men det belyses av andre. Dette er forøvrig meldt kommunen tidligere ved høring.

Lars Erik Eggen (Levanger, 2024-04-11)

#100

Trenger skogen med dyr, fugler og planter. Hvor skal dyr og fugler være? På hustak og i søppelkonteinere?

Ingeborg Ornæs (Levanger, 2024-04-11)

#102

Vi trenger natur for å stimulere sunn lek, sunne vaner, avkobling og miljø. Det er nesten ingen natur igjen på Nesset, la skogen stå!

Anders Hartmann (Levanger , 2024-04-11)

#106

Eg signerer fordi vi treng grøne lunger som bidreg til god folkehelse, og skogen som ein viktig del av vårt mangfoldige plante- og dyreliv.

Eli Kristim Johansen (Levangee, 2024-04-11)

#118

Dette er et unikt område for turer, rekreasjon og gode opplevelser for små og store.

Aud Sigrun Moe (Levanger, 2024-04-12)

#126

Jeg signerer fordi jeg støtter hele begrunnelsen deres om at resten av skogen må stå i fred. Til beste for alle innbyggere i Levanger og ikke minst for alle de barn og unge som trenger skogen i sitt nærmiljø. En skog vil aldri kunne erstattes av "kompenserende" leikeplasser, selv om leikeplassene også er viktige! Barn har godt av slike naturlige grønne leikeområder i umiddelbar nærhet til der de bor, slik at de kan benytte slike områder i hverdagen - uten å måtte være avhengig av å kjøre dit man skal. Det handler om å ha tilgjengelige områder der de kan få utfolde seg og være kreativ der de bor. I tillegg bidrar egne gode naturopplevelser i barndommen til at de selv ønsker å ta vare naturen og ser viktigheten av å ta vare på nettopp slike områder også i boligfelt. Det handler om å legge tilrette for et godt oppvekstmiljø for våre barn i kommunen. Ikke undervurder viktigheten av kortreiste naturopplevelser for barn, enten det er en skog, en eng, et kratt eller lignende. Selv om det i noens øyne bare ser ut som en mulig boligtomt som kan gi penger i kassa, så kan dette området bety så mye mer sett fra et barns lekne og kreative perspektiv. Barn og unge er ikke bare fremtiden, de er like mye aktive samfunnsborgere her og nå, og de har også rett på gode oppvekstvilkår, rett på å bli lyttet til og tatt hensyn til. På vegne av alle fremtidens barn, så skriver jeg herved under på at resten av skogen må stå i fred. Til beste for barna!

Vigleik Aaring (Levanger, 2024-04-12)

#137

Ønsker ikke ytterligere nedbygging av Kjønstadmarka.

Line Løvås (Levanger, 2024-04-12)

#140

Vi trenger dette viktige friområdet. La skogen leve!!!

Solveig Fjeseth (Levanger , 2024-04-12)

#163

Jeg signerer for å bevare det som er igjen av urørt natur her, det rike artsmangfoldet.
Det er fine turstier, flott for barn og voksne..

Solveig Haugan ( Levanger, 2024-04-12)

#177

Nærskog er viktig

Tove Marie Lullau (Levanger, 2024-04-13)

#182

Vi som bor på Nesset trenger området for rekreasjon og området rommer verdifullt biologisk mangfold , både planter og fugler/dyr

Anne Lisbeth Gjøvikli (Levanger, 2024-04-13)

#187

Vi må ta vare på naturen, den er vi avhengig av både mtp klima/miljø og vår fysiske og mentale helse. Natur er lik sosial bærekraft!

Annfrid T Storvik (Skogn, 2024-04-13)

#189

Verdifull natur type...kalk skog...burde blitt et naturreservat

bjørn lie fostad (Skogn, 2024-04-13)

#195

Minst én gang i uka har vi middag/kveldsmat i skogen. En deilig grønn (og avslappende) oase i en ellers travel og folksom hverdag. Og barna (og vi voksne) elsker det. Vi har to «egne» ekorn der (snipp og snapp), leter kongler, spikker, lærer å tenne bål, leter nøtter, dyrespor, blomster, insekt, hi, leker gjemsel, og venter spent på rumpetrollene som snart er på plass!

TINA LILLEMARK JOHNSEN (Levanger, 2024-04-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...