Offentlig ettersyn av Plan 2677-Detaljregulering For Storgata 30 (Prix)

                                              

Dato: 22. oktober 2019

  

Offentlig ettersyn av plan 2677 - Detaljregulering for Storgata 30 - Eiganes og Våland bydel, merknader til planforslaget. 

Det vises til brev datert 13.09.2019 hvor det ble opplyst at det var anledning til å gi uttalelse til plan 2677 som etter vedtak i KBU 29.08.2019 er lagt ut på offentlig høring.

Planforslaget er beskrevet slik i saksutredningen til KBU:

Bebyggelsen i Storgata 30 og Rosenkrantz´ gate 17 på Våland ønskes revet og erstattet med ny forretnings- og boligbebyggelse. Til sammen kan prosjektet romme 764  m2 forretning i 1. etasje og 14 leiligheter i 2.- 4. etasje.

Av saksutredningen fremgår det også at planforslaget innebærer riving av 2 verneverdige bygg innenfor NB!-området Trehusbyen. 

Merknader til planforslaget:

1. Innhold i prosjektet 

Dette prosjektet er fremstilt av utbygger som positivt ved av en viktig nærbutikk på Våland opprettholdes og styrkes. Det fremgår også av utbyggers beskrivelser at området egner seg godt til boligformål. Nabolaget til Prix ser ikke dette som et positivt forslag. Dette er først og fremst et planforslag som legger opp til boligformål. Det er lagt opp til å bygge 14 nye boliger på eiendommen som vil ha alle uteområder på taket til butikken. Butikklokalene blir ikke særlig større enn dagens butikk, nye lokaler blir 764 m2, da det går mye areal til nedkjøring til garasje etc.. Dette blir små  boliger som trolig vil virke destabiliserende for området da bokvaliteten vil være dårlig med små boliger og dårlige utearealer. Dette blir på grunn av kvaliteten kun gjennomgangsboliger. Dette trenger vi ikke i dette området som kommet dårlig ut i levekårsundersøkelser, blant annet på grunn av mye utleieboliger. 

2. Utforming og kulturminnemiljø


Illustrasjonene og planen bryter betydelig med omkringliggende bebyggelse, både i utforming og i høyde. Høyden på byggene innebærer at naboeiendommer blir fullstendig skyggelagt. Vi oppfatter i tillegg at økte høyder vil bryte med kulturminnemiljøet i området og viktige monumentale, historiske bygg som meieribygget og Våland skole. 


Som kommunen uttaler i oppstartsmøtereferat og gjennom byantikvarens uttalelse ligger eiendommene innenfor Trehusbyen og innenfor et av Riksantikvarens NB-områder. I slike områder skal kulturmiljøer tas vare på, og ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende boligbebyggelse. Forslaget bryter helt med dette prinsippet og bør ikke godkjennes. Det er også stor fare for at en slik utbygging vil vil gi en presedensvirkning for andre prosjekt i området dersom dette godkjennes. Vi mener derfor at det må være mulig å bygge ny butikk og samtidig ivareta eksisterende boliger. 

Det skal også bemerkes at det i sommersesongen er mange daglige transporter med turistbusser i dette området via Cort Adelersgt. Det må antas at årsaken er at det er ønskelig å se et aktivt kulturmiljø som blir ivaretatt og ikke et område som ødelegges ved bebyggelse som bryter ned kulturmiljøet. Slik bebyggelse som det her er fremmet forslag om er ikke ønskelig for nabolaget. 

Dersom det tillates at byggene rives forventer vi at prosjektet tilfører området kvalitet og er i samsvar med eksisterende bebyggelse i form og størrelse. Vi kan ikke akseptere at det bygges i den form eller høyde som er foreslått ettersom dette vil forringe solforhold/bokvalitet for naboer, kulturminnemiljøet, identitet og byggeskikk i området. 


Vi vil også bemerke at illustrasjonene viser en butikk med hvor store deler av fasaden er stengt. Vi forutsetter, som kommunen, at fasadene åpnes opp med vinduer som tilpasses bebyggelsen ellers. Vinduene må heller ikke folieres. Bredden på fortauene rundt prosjektet må ikke reduseres. Dette er viktig for å ivareta nærmiljøet.


3. Varelevereranser

Planforslaget innebærer at varelevering flyttes fra Cort Adelers gate til Rosenkrantz` gate. Slik varelevering fungerer i dag er dette svært kaotisk og uheldig for gående og kjørende i området. Selv om varelevering flyttes til Rosenkrantz`gate vil en større butikk også innebære mer varelevering. Vareleveringen i området har vært en stor påkjenning for naboene i årevis. Det kommer flere store lastebiler på samme tid som innebærer stor trafikkrisiko ved at flere av disse lastebilene jevnlig rygger og snur i krysset Cort Adelers gate til Rosenkrantz` gate. Ofte står disse bilene i kø med motorene i gang tidlig på morgenen på et tidspunkt hvor det er mye trafikk til de to skolene i området. Det er også mye kjøring av skolebarn og små barn som går alene til skolen på denne ruta, i samme tidsrom. Vi forventer derfor at dersom det skal bygges ny butikk må det nye trafikksikringstiltak på plass i området. 

4. Trafikk og skolevei

Som vist til ovenfor er det mye trafikk i Cort Adelers gate. Det samme gjelder Storgata og Rosenkranzgt. Dette skyldes flere forhold, både at dette området er adkomst til Våland, butikk (besøkende og vareleveranser), arkeologisk museum, fylkeskommunens lokaler, barneskole, menighetshus og videregående skole i området. Det er derfor ikke riktig slik forslagsstiller legger til grunn at kundene hovedsakelig kommer syklende og gående til denne butikken. Mange ansatte og besøkende til Prix, fylkeskommunen og arkeologisk kommer med bil og parkerer i gatene i dag. I tillegg til parkeringen som planlegges i parkeringskjeller i dette nye prosjektet er det mulighet for korttids parkering for besøkende og permanent boligparkering i gata. Basert på dette oppfatter vi at en større butikk med 14 tilhørende boliger vil føre til en vesentlig økning i trafikk, og parkeringsproblemer, økt trafikkrisiko og utfordringer for utrykningskjøretøy i nærområdet. 

14 nye boliger med tilhørende trafikk (egne reiser og besøkende) og delvis parkering i gata må også forventes å gi en betydelig økning i risikoen for trafikkulykker på skoleveien til våland skole. Prosjektet med tilhørende økning trafikk og gateparkering planlegges ca 150-200 meter fra Våland skole på en viktig skolerute hvor mange små barn beveger seg til fots og med sykkel fra eiganes/kannik/Storgata/Rosenkrantz gate til Våland skole. Dette vurderes som svært alvorlig og ikke ønskelig mht. risikoen for trafikkulykker. Dersom prosjektet videreføres må disse utfordringene knyttet til trafikkrisiko, skolevei og parkering adresseres bedre.

5. Oppsummerende merknad

Vi har merket oss at både kommunens planavdeling, byantikvar og bydelsutvalg er meget kritiske til forslaget. Vi støtter planavdelingens, byantikvar og bydelsutvalgs vurdering av planforslaget.

Avslutningsvis finner vi grunn til å bemerke at dersom prosjektet ikke endres betydelig ønsker vi heller at butikken blir stående slik den er og at byggene ivaretas og vedlikeholdes. 

Vi oppfordrer imidlertid Coop til å etablere en butikk som ivaretar eksisterende boliger og tilbakefører disse til opprinnelig stil med tilhørende trafikkløsninger som gir en bedre/tryggere løsning  for gående, syklende og skolebarn som beveger seg i området. Det ville være mye bedre markedsføring dersom det oppføres et prosjekt som vi i nabolaget kunne være stolte av og som kunne vært et mønster for tilsvarende prosjekter senere. Vi er overbevist om at dette vil være fullt mulig og mener at Coop som en stor aktør bør kunne få dette til i stedet for å ødelegge et bomiljø og bidra til økte trafikkutfordringer og økt risiko for trafikkulykker.  

Dersom du ønsker å se saksfremlegget og andre dokumenter i forbindelse med denne planen, kan du gå inn på denne nettadressen:
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/horing-reguleringsplan/plan-2666-storgata-30/

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kristian Johannesen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook