Innspill til kommunedelplan Kabelvåg - Rækøya

Vågan kommune

v/ Vågard Erdahl Nyaas

 

Innspill til midtveishøring om kommunedelplan Kabelvåg - Tiltak på Rækøya 

 

Dette innspillet er sendt inn på vegne av en gruppe beboere i Kabelvåg. Innspillet gjelder forslaget om å omregulere friluftsområdet på Rækøya til masseuttak og næring/industri. Våre hovedbekymringer knytter seg til tiltakets konsekvenser for trafikksikkerheten i Kabelvåg sentrum og forringelsen av et av få gjenværende sjønære frilufts- og rekreasjonsområder i Kabelvåg.

 

Infrastruktur og trafikksikkerhet

Økt masseuttak og aktivitet på Rækøya vil automatisk medføre økt trafikk av tungtransport gjennom store deler av Kabelvåg sentrums boligområde. Selv om det er foreslått at deler av massene skal tas ut med båt, er det ikke realistisk at man vil unngå en betydelig økning i tungtransport til og fra området. Den naturlige kjøreveien går i dag forbi to barnehager. Veien benyttes som skolevei for mange barn og den leder til fotballbanen og idrettshallen som samler mange barn og unge hver ettermiddag. Strekningen har dermed et betydelig antall myke trafikkanter. Ved åpning av nye Kabelvåg skole vil trolig enda flere barn benytte deler av veien som skolevei. Særlig krysset ved Villaveien-Myrveien vil bli et naturlig krysningspunkt for mange av barna som bor i Kabelvåg sentrum. Dette er i dag et uoversiktlig kryss. Selv om det legges til grunn at det vil utbedres med fotgjengeroverganger, vil både dagens omfang av tungtransport, og den økningen som må påregnes ved den foreslåtte utvidelsen, utgjøre stor risiko for trafikkuhell med alvorlige konsekvenser.

Trafikksikkerhetsaspektet er etter vårt syn et problem som kommunen må ta på alvor. Dersom planen gjennomføres og masseuttaket på Rækøya oppskaleres står man overfor flere tiår med omfattende tungtransport gjennom dagens boligområde. Dette vil være tilfelle uavhengig av om det bygges en molo og deler av massene kan tas ut sjøveien. Det er lite tvilsomt at dette vil forringe bokvaliteten i Kabelvåg sentrum betydelig, og er svært lite forenlig med planens formål om å gjøre Kabelvåg til et ettertraktet boligområde. Etter vårt syn er det ikke mulig å forene kommunens ønske om å utvikle Rækøya som masseuttak og industriområde, og samtidig sikre et godt og trygt bomiljø i de områdene som berøres av tungtrafikken. I følge Nordconsults rapport består Rækøya av 5,8 millioner tonn steinmasser. Dette utgjør over 50 lastebillass hver dag i 20 år (dersom ett lass utgjør 15 tonn). Det er uforståelig at kommunen kan anse det forsvarlig at store deler av dette skal dele trase med Kabelvågs skolebarn. Etter vårt syn er det ikke mulig å redusere risikoen for at dette vil resultere i en fatal ulykke til et forsvarlig nivå. Masseuttak bør etter vårt syn etableres i områder som ikke medfører konflikt med boligområder.

 

Rækøyas verdi som friluftsområde i strandsonen 

Kabelvåg har en unik beliggenhet med tilgang til rekreasjonsområder i marka og langs sjøen. For oss er dette en av Kabelvågs aller viktigste kvaliteter, og avgjørende for at vi ønsker å bosette oss her. Dagens forslag til arealplan vil redusere allmenhetens tilgang til rekreasjon langs sjøen betydelig. Rækøya er et av få gjenværende sjønære rekreasjonsområder i Kabelvåg sentrum. Bare de seneste årene har det vært gjort inngrep i friluftsområder i Åvika, Kreta og Ursvika. Den foreliggende planen foreslår også ytterligere inngrep i områder i Tjeldbergvika. Selv om man på plankartet kan se flere grønne områder langs sjøen er det viktig at kommunen er klar over at mange av disse områdene har en topografi som er svært bratt og utilgjengelig. Området utenfor museumsområdet er et fint turområde. Det er imidlertid ikke mulig å komme seg over den ytterste knausen og få havutsikt uten klatreferdigheter. Dette gjelder også deler av Ursvika. På Rækøya kommer man seg relativt enkelt opp på et åpent platå med store områder tilgjengelig for lek og telting med flott utsikt over havet. Når kommunen avgjør hvilke deler av Kabelvåg som skal vernes som friluftsområder er det derfor svært viktig at tilgjengeligheten og topografien i de ulike områdene er tilstrekkelig kartlagt, slik at viktige formål for planen ikke går tapt. I det foreliggende planforslaget er dette etter vårt syn ikke tilstrekkelig hensyntatt.

Skjærgården på yttersiden av Rækøya er også et yndet område for kajakkpadling og annen sjøaktivitet. Det foreslåtte tiltaket, og særlig den foreslåtte moloen, vil vanskeliggjøre dette og ødelegge den naturlige skjermingen på denne værutsatte strekningen. Det er også lite tvilsomt at det i praksis vil hemme store deler av rekreasjonspotensialet i sjøen utenfor Kabelvågs skjærgård som følge av støy og sjenanse.  

Rækøya er et kjært friluftsområdet for Kabelvågs beboere. Her får barnefamilier lett tilgang på kortreist friluftsliv i hverdagen. At dette også finnes i Kabelvågmarka er etter vårt syn ikke et argument som degraderer verdien av området, eller reduserer behovet for å verne det. Argumentet om at dette i praksis er lite brukt av Kabelvågs beboere må også sees i sammenheng med dagens virksomhet som i stor grad vanskeliggjør tilkomsten. Det er påfallende at den virksomheten som drives i dag ikke i større grad er pålagt å tilrettelegge for allmennhetens ferdsel på vestsiden av øya. I dag må allmenheten gjennom et trafikkert industriområde med både maskiner og kjøretøy som utgjør risiko. Dette medfører at området er tilnærmet utilgjengelig som lekeområde for barn på egenhånd. Dette kunne lett vært avhjulpet dersom kaia på utsikten av industribyggene var utbedret og det var etablert en promenade på kaikanten som kunne ledet folk i ytterkanten av industriområdet.

Merknader til plangrunnlaget

Styringsgruppas vurdering synes i stor grad å være basert på Norconsults rapport fra januar 2021. Etter vårt syn er denne liten grad egnet som tilstrekkelig grunnlag for en opplyst vurdering. Verken trafikksikkerhetsaspektet eller hensynet til Rækøya som friluftsområde for Kabelvågs beboere er forsvarlig vurdert i rapporten. Tvert imot synes den å være basert på et uriktig premiss om at Rækøya som masseuttak byr på få konflikter. Det fremgår at rapporten er utarbeidet uten at det er gjennomført befaring. Dette synes særlig å ha gitt utslag i punkt 3.8 som gir en oppsummering av konsekvenser og verdier for andre interesser i de alternative områdene. Dette punktet er tynt og det fremgår ikke hva som er grunnlaget for de vurderingene som er gjort. Det fremgår av tabellen på s. 32 et det er lagt til grunn at tiltakets forringelse av friluftsinteresser er begrenset. Videre fremgår det at infrastrukturen knyttet til tiltaket er «god». Etter vårt syn er begge konklusjoner helt uriktige. 

Avslutningsvis må det bemerkes at det fremstår uforståelig at kommunen ønsker å sprenge bort store deler av skjærgården rett i grensen av hva som er avsatt som et viktig verneområde for kulturminner av nasjonal interesse. Grensen for hva som foreslås regulert til masseuttak følger i praksis grensen for verneområdet der kommunen har planer om å etablere storsatsningen SKREI. Fylkesrådet har planer om å investere 50 millioner i SKREI-prosjektet der formålet blant annet er å «fremme identitet og stolthet rundet historien om lofotfisket og betydningen det har og har hatt for Norge. SKREI skal være en arena der kulturminner og kulturarv i vid forstand tas i bruk for økt trivsel, bolyst og verdiskaping.» Det foreslåtte tiltaket på Rækøya vil innebære å sprenge bort store deler av det som var en avgjørende forutsetning for etableringen av bosetning i Storvågan. Skjærgården utenfor museumsområdet vil fremstå som en kulisse. Støy fra masseuttaket vil trolig også bli et problem for museumsaktiviteten i 20-40 år frem i tid. Planforslaget utgjør et massivt og ugjenkallelig inngrep i skjærgården som får svært stor betydning for stedets karakter sett både fra sjøen og fra land. Etter vårt syn er forslaget helt uforståelig og i sterk motstrid til det som er formulert som viktige formål i planprogrammet om å sikre bokvalitet og Kabelvågs sentrale grønnstruktur. Planprogrammet viser også til at FNs bærekraftsmål skal ligge som premiss for vurderingene i arealplanen. Etter vårt syn er forslaget lite forenlig med en slik visjon.

Vi har forståelse for at Vågan kommune har behov for å finne områder til masseuttak, næring og industri for å tilrettelegge for vekst og flere arbeidsplasser. Vi mener imidlertid at Rækøya er svært lite egnet som lokasjon for å dekke disse behovene, og ber politikerne instendig om å se etter andre alternativer.