Hjelp oss å beholde Øye barnehage!

øye1.jpeg

Hjelp oss å beholde Øye barnehage!

Vi som bor på Øya trenger deres hjelp til å stoppe nedleggelsen av barnehagen. Barnehagen binder sammen både barn og foreldre, og skaper en arena for samhold og fellesskap i et lite lokalsamfunn. Den er med på å skape tettere bånd mellom oss som bor her.

 

"Øye fikk dette som plaster på såret etter skolenedleggelse. Det blir nå eneste grendesamfunn som ikke har egen barnehage i Kvinesdal, uttaler Odd Omland i Arbeiderpartiet til Agder."

Vi håper dere ser viktigheten av å ha en barnehage i alle grendesamfunn i bygda vår. Dette ble sendt til Kommunestyre, men nådde dessverre ikke helt inn hos alle. Vi trenger derfor deres hjelp.

Til Kvinesdal Kommunestyre og rådmann, Viser til rådmannens kommunebudsjettforslag for 2021. Som foreldre til barna i Knerten barnehage avd. Øye ser vi oss nødt til å motsette oss rådmannens forslag om nedleggelse av Knerten barnehage, avdeling Øye. Barnehagen vår er en viktig del av grenda på Øya, og vi ønsker at dette tilbudet opprettholdes. Vi ber kommunestyret derfor vurdere følgende punkter før behandling av saken:

1. Bolyst. Rådmannen trekker fram lave fødselstall som viktig årsak til nedleggelse av Øye barnehage. Vi minner om kommunedelplanens fokus på at bolyst gir befolkningsvekst. Kvinesdal sin visjon om 6722 i 2022 ligger til grunn for utarbeidelse av planprogrammet for Øyesletta. For å nå dette målet må Kvinesdal fremstå som en attraktiv kommune å bosette seg i. Ett av tiltakene for å legge til rette for dette er planen om 23 nye tomter, inkludert rekkehus, på Øyebergan. Et annet er de 8 boenhetene i «Lykkehjem» som ligger langs Øyesletta. Et aspekt som er viktig for småbarnsfamilier eller par i etableringsfasen er nettopp nærhet til barnehage.

2. Forutsigbar politikk. Øye barnehage er plassert i brakker kommunen, etter informasjon vi foreldre har fått, har besluttet å kjøpe. Den er lokalisert på en 11 mål stor tomt som kommunen eier og har blitt opparbeidet for barnehagedrift både av kommunen selv, Øye grendeutvalg og gjennom foreldredugnad. Seneste lekeapparat ble montert av foreldre i oktober. En plutselig beslutning om nedleggelse vil gi inntrykk av mindre forutsigbar politikkutforming.

3. Etterspørsel. Etterspørselen etter barnehage her på Øye er i dag større enn tilbudet. Når man tar i betraktning punktet over – at Kvinesdal planlegger å legge til rette for over 30 boenheter på Øye, så kan man også forvente at denne etterspørselen ikke vil avta, men heller øke i årene som kommer.

4. Samhold og fellesskap. I tillegg til å gjøre Øye til en mer attraktiv plass for småbarnsfamilier, binder barnehagen sammen både barn og foreldre og skaper en arena for samhold og fellesskap i et lite lokalsamfunn. Det er med på å skape tettere bånd mellom oss som bor her – og gir barn muligheten til å forme vennskap med andre barn i nabolaget på et tidlig tidspunkt.

5. Folkehelse. Det å ha en barnehage i nærområdet gir innbyggerne mulighet til å gå og sykle til barnehagen – noe som i dag praktiseres av flere. Det å opprettholde tilbudet legger til rette for at folk i nærmiljøet faktisk kan kombinere mosjon og henting/levering i barnehagen. Å legge til rette for bedre folkehelse er et eksplisitt mål i kommunedelplanen for Øyesletta– og opprettholdelse av barnehagen i lokalmiljøet på Øye vil være en god og konkret måte å implementere denne vedtatte folkehelsepolitikken.

6. Tilgjengelighet. Etter at E39 ble lagt om har veien langs Øyesletta blitt en hovedfartsåre for folk som skal på arbeid både østover og vestover, i tillegg til industriområdene på Ytre Øye og Opofte. Disse industriområdene vil etter planen generere flere arbeidsplasser i årene som kommer. Barnehagen på Øye gir foreldre mulighet til å levere og hente barn uten å måtte kjøre omveier. Det kan også sees som en fordel at en slik trafikk da ikke må gjennom for eksempel et boligområde. Av- og påstigningsmulighetene – samt kryssløsningen fra hovedvei er gode. Det gir et argument for at en barnehage på Øye har en nytteverdi for langt flere enn kun innbyggerne langs Øyesletta. Man kan også argumentere med at en etterspørsel begrunnet i at barnehagen ligger på vei til og fra jobb er en konstant etterspørsel. I debatter om plassering og opprusting av barnehager er man gjerne opptatt av i hvor mange år man kan forvente en høy etterspørsel etter barnehage i nærområdet. Man kan for nyetablerte boligområder forvente at det i noen år framover vil være stor etterspørsel etter barnehage i og med at det er et nyetablert boligfelt. Etter noen år, når disse barna blir større – vil etterspørselen avta.

Vi håper at vi med dette brevet har fått formidlet hvor viktig dette er for oss som bor her på Øye og gir dere muligheten til å vise at Kvinesdal ønsker å holde sine grendesamfunn levende. 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Lise K. Gusevik kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...