Klage på vedtak av detaljregulering for Tangentoppen

Klage på vedtak av detaljregulering for Tangentoppen, Nesodden kommune, sak 18/2856.   Nesodden kommunestyre har i møte den 22.01.2020, vedtatt detaljregulering for Tangentoppen (planID 20180215), som vist på plankart datert 05.12.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 18.11.2019, og illustrasjonsplan (tegningsnummer A1-Lang-B05) datert 06.11.2019.  

Hensikten med planarbeidet er å sikre kombinert arealbruk bestående av bolig og næring, og en grønn sentrumsutvikling på gående og syklende sine premisser. Planen tilrettelegger for til sammen 50 leiligheter og ca. 1000 m2 næringsareal. Dette fordeles på fire bygninger; to av disse i fire etasjer og to i fem etasjer. Det etableres parkeringskjeller under bakken.  

Beboeraksjon Nesodden er en politisk nøytral sammenslutning av beboergrupper og velforeninger fra ulike grender som jobber mot eventuell rasering av våre nabolag – i første omgang i forbindelse med forslag til Nesoddens nye kommuneplan fra 2018 til 2042. Flere av medlemmene i Beboeraksjon Nesodden er direkte berørt av utbyggingen på Tangentoppen, og klagen fremstilles i hovedsak på vegne av de som er naboer til prosjektet og har mottatt nabovarsel. Mange av de 1646 medlemmene på vår facebookgruppe stiller seg også bak klagen. Beboeraksjonen er part med rettslig klageinteresse i saken ihht forvaltningsloven §28, klager med dette på Nesodden kommunes vedtak i sak 18/2856.  

Det er begått saksbehandlingsfeil, og saksfremstillingen samt plandokumentene danner en villedende fremstilling av prosjektet. Blant annet er en rekke forhold beskrevet, som vil virke attraktivt i den politiske behandlingen, ikke sikret i planforslaget. Saken har ikke vært tilstrekkelig belyst for den politiske beslutningen, og kunnskapsgrunnlaget har ikke vært tilstrekkelig for å fatte et forsvarlig vedtak. Videre er det beskrevet i saksfremstillingen at planforslaget bidrar til å nå målene i Regional plan for areal og transport, selv om det i virkeligheten er i motstrid mellom planforslaget, og den regionale planen på mange områder. Blant annet nedbygging av sentral grønnstruktur og offentlig fellesareal, samt reduksjon av bokvalitet for eksisterende bebyggelse. Planforslaget legger opp til en fremmed blokkbebyggelse, som ikke relaterer til det dominerende bebyggelsesmønsteret eller eksisterende boligtypologier. Planen legger også opp til byggehøyder som vil føre til vesentlig reduksjon av lys, luft og åpenhet for den nærmeste bebyggelsen i Blomsterveien.  

Dispensasjoner er gitt i forhold til en høyere utnyttelsesgrad med begrunnelse i klimatilpasning. Vi mener det er en uheldig bruk av dispensasjonsbestemmelsene i dette tilfellet. Plasseringen av bebyggelse vil bryte grøntdraget som går fra Skoklefall og til skogen på Tangenåsen, dette er en gammel og godt brukt ferdselsåre. I ATP sine retningslinjer står det uttalt at grøntdrag skal bevares. Det er lagt inn en liten sti, men som man ser på illustrasjonene brytes den gamle ferdselsåren og man blir henvist til å gå rundt og langs blokkene.

Kommunen har underveis i prosessen utvidet planområdet uten å varsle oppstart på nytt ihht PBL § 12-8 siste ledd. Ved å forsere denne viktige milepælen i planprosessen, får ikke berørte parter et fullstendig grunnlag for å komme med bemerkning, eller vurdere planens konsekvens. I tillegg har Nesodden kommune nylig vedtatt revisjon av kommuneplanens arealdel, som forutsetter felles planlegging for sentrumsområdet. Hvis kommunen var lojal mot dette vedtaket, skulle vedtak av planen for Tangentoppen avventet inntil arbeidet med helhetlig plan for sentrum var igangsatt og godt på vei. Den nylig vedtatte planen for Tangentoppen vil gå på bekostning av mulighetene for å skape helhet, og vil føre til at muligheten for en sammenhengende offentlig grønnstruktur på tvers av sentrumsområdet forsvinner. Planen vil også vanskeliggjøre/ legge begrensninger for handlingsrommet for å gjennomføre planlagte/diskuterte utvidelser av kommunehuset, som ville ha kommet beboerne i nærheten til gode.  

Planforslaget medfører omdisponering av areal bruk til lek og rekreasjon for barn og unge. Det er en eksisterende lekeplass og et grønt område brukt til fri lek som omdisponeres som følge av planen. Det er ikke sikret fullverdig erstatningsareal. Planen sikrer et svært lite lekeareal til boligene, men ikke noen kvalitetskrav til opparbeidelse, eller at lekearealet i planen er tilgjengelig for allmenheten. Planen er derfor i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og KPA.  

Det står i saksfremstillingen at Tangenåsen er utpekt som prioritert vekstområde ihht Regional plan for areal og transport, og det skapes et feilaktig bilde av at Tangentoppen bør utvikles med veldig høy utnyttelse. Tangenåsen er ikke utpekt som vekstområde i areal- og transportplanen. I planen er tettstedet Nesoddtangen, utpekt som et av de stedene i Akershus med lavest fortettingspotensiale.Tangenåsen har verken kollektivknutepunkt eller spesielt god kollektivdekning, og teknisk og sosial infrastruktur er ikke dimensjonert for økningen planforslaget legger opp til. Det er blant annet ikke barnehagedekning på Tangenåsen.  

Planforslaget forutsetter mest sannsynlig flere bussavganger, og vil føre til mer bruk av privatbil i sentrum. Tiltaket er fremstilt som om det vil bidra til redusert bilbruk, ved at det etableres næringsarealer i første etasje. Men er mer næring i sentrum riktig virkemiddel for å redusere bilbruk? Eller vil det føre til mer tilreisende med bil? Beboeraksjonen antar at dette også vil føre til økt støybelastning for eksisterende bebyggelse langs fylkesveiene, med påfølgende reduksjon av bokvalitet og fare for helseplager. Mer støy fra Vestveien, som allerede er sterkt belastet, vil føre til at en stor andel av boligene langs veien, som nå ligger i gul støysone, vil havne i rød støysone. Trafikksituasjonen og støy, samt sammenhengen med at forslag til kommuneplanens arealdel legger opp til en enorm vekst med høy utnyttelse på Tangenåsen, er ikke tilstrekkelig vurdert i arbeidet med planen.  

Bilde_Tangentoppen_Opprop.jpg

Illustrasjonsplanen er gjort juridisk bindende, men det er ikke samsvar mellom avgrensningen av plankart og illustrasjonsplan. Hoveddelen av grønnstrukturen som er vist i illustrasjonen ligger utenfor planområdet, og er ikke sikret opparbeidelse gjennom bestemmelser i planen. Illustrasjonen er derfor kun gjeldende innenfor planens avgrensning. Der er det sikret krav til BGF 0,8, som sikrer en del grønt. Men det er villedende å gjøre illustrasjonsplanen juridisk bindende, uten at den knyttes til krav i bestemmelsene, og fordi den gir inntrykk av at området utenfor planområdet er sikret et grønt preg. Saksfremstillingen har følgende beskrivelse av arealet: «Langs gatetunet legger planen opp til flere grønne lunger som viderefører det grønne beltet mellom skogen ved vanntårnet og Skoklefallskogen.» Plan sikrer ikke det som er beskrevet. Arealet som foreslås regulert til gatetun med prioritert for gående og syklende i planen, er i virkeligheten et grått trafikkareal for bilkjøring, med en svær rundkjøring, som beslaglegger hele området som omtales som den grønne tverrforbindelsen i saksfremstillingen. Plangrepet kan ikke sies å legge til rette for prioritering av gående og syklende, eller sikring av grønnstruktur i tverrforbindelsen. Det legges opp til kjøring helt opp til veggen på skolen. Noe som ikke er trafikksikkert, og undergraver hele tanken om gatetun/ prioritering for myke trafikanter.  

Videre sikrer ikke planen kommunal forkjøpsrett til en andel av boligene til sosial boligplanlegging, gjennom bestemmelsene. Selv om dette antydes i saksfremstillingen. Dette er en kampsak for mange av partiene, og noe som vil virke attraktivt i den politiske beslutningen. Det er derfor villedende at saksfremstillingen beskriver at det er mulig å sikre boliger til sosial boligplanlegging, når dette ikke er sikret kommunal forkjøpsrett i bestemmelsene.     Saksfremstillingen beskriver at planen er i tråd med ATP fordi den bidrar til fortetting av sentrum på Tangenåsen. Dette mener vi er feil. Den regionale planen for areal og transport, utarbeidet av fylkeskommunen, angir Nesoddtangen som et av de områdene i fylket med lavest fortettingspotensiale. En fortetting på Tangenåsen, som fører til nedbygging av sentrale offentlige arealer og grønnstruktur, samt behov flere bussavganger, er ikke i tråd med den regionale planen. Det eneste stedet med potensiale for fortetting med høy utnyttelse (ihht ATP) er bryggen, ettersom det er et kollektivknutepunkt.  

Beboeraksjonen synes for øvrig det er veldig bra at kommunen bruker ressurser på et parallelloppdrag, som skal danne grunnlag for en helhetlig områderegulering for sentrum. Men vi er kritiske til at kommunen ikke utarbeider et planprogram først. Siden parallelloppdraget skal legges til grunn for en områderegulering som har vesentlig virkning for miljø og samfunn, burde det vært utarbeidet et planprogram som grunnlag for parallelloppdraget. Beboeraksjonen anmoder kommunen til å vurdere utarbeidelse av planprogram før det legges ned masse ressurser i parallelloppdraget, dette vil sikre mulighet for innspill i en tidlig fase, og skape et bedre grunnlag for videre planarbeid og utvikling av sentrum. Planprogram trenger ikke å legge noen begrensninger for det kreative handlingsrommet videre i prosessen. Det er ikke juridisk bindende, men gir føringer for hva som skal vektlegges.  

Beboeraksjonen håper kommunen vil ta klagen til følge, og at vedtaket fattet i sak 18/2856 omgjøres. Vi anmoder sterkt om at planforslaget avventer den helhetlige planen for sentrum, og omarbeides i tråd med overordnede føringer, samt at ambisjoner om et helhetlig levende sentrum, med gode grønne forbindelser og målrettet organisering av offentlige rom ivaretas, og sikres i planen.    

På vegne av Beboeraksjon Nesodden v/styret Vigdis Lahaug Catrin Sønsterud Ruby Wikstrøm