Vi som mener at Sak nr. 6 til Årsmøtet i LBA 2021 «PRIORITET TIL ASKERBØRINGER» er i strid Sameieloven og må forkastes fra sakslisten til årsmøtet 2021

Signer på dette oppropet som oversendes styret i Leangbukten Båtforenings Andelslag SA før årsmøtet 1. - 8. mars. Forslaget må fjernes fra sakslisten da det er i strid med Sameieloven. Vi som har signert på dette oppropet ber om at saken fjernes i sin helhet fra sakslisten til årsmøtet. 

 

Her er saken som må fjernes fra sakslisten til årsmøtet:

Sak nr. 6 til Årsmøtet i LBA 2021 fra Styret i LBA:

«PRIORITET TIL ASKERBØRINGER»


FORSLAG:
Vedtektenes §5, 2. ledd endres til:
«Andelseiere med fast bopel i Asker vil være fortrinnsberettiget ved bytte til ledig båtplass med samme eller annen båtplasstørrelse. Hvis det er flere andelseiere med lik rett som ønsker å bytte til samme båtplass, vil den med lavest medlemsnummer i LBA gå foran».


BAKGRUNN:
Vedtektenes §5 ble vedtatt av årsmøtet 2017 og lyder slik:

«Opptak av andelseiere foretas på basis av Leangbukten Båtforenings Medlemslag (LBF) sitt medlemsregister hvor medlemsnummeret angir rekkefølge, slik at medlem med laveste medlemsnummer har fortrinnsrett til medlemskap foran medlemmer med høyere medlemsnummer. Det kan kun erverves én båtplass pr. andelseier. Personer med fast bopel i Asker er fortrinnsberettiget til å anskaffe andel i LBA.

Andelseiere har fortrinnsrett ved bytte til ledig båtplass med samme eller annen båtplasstørrelse. Hvis det er flere medlemmer som ønsker å bytte til samme båtplass, vil den med lavest medlemsnummer i LBA gå foran…»


Merk at vedtakets 2. ledd utelater å gi prioritet til andelseiere med fast bopel i Asker foran andelseiere utenfor


Asker, ved bytte av båtplass. Kun ansiennitet i hht LBA-nummeret gjøres gjeldende.
I avtalen mellom Asker kommune og LBA av 25. juni 2008, presiseres det i pkt. 5 at «Personer med fast bopel i Asker er fortrinnsberettiget ved tildeling av båtplass/andel…». Det er altså et grunnprinsipp fra kommunens side at Askerbøringer skal prioriteres, både ved tildeling av andel i vedtektenes §5, 1. ledd, og ved tildeling av båtplass ved bytte i 2. ledd.


Samvirkelovens §17, «Likskapsprinsippet», presiserer at «Et samvirkeforetak skal behandle alle medlemmer likt. Forskjellsbehandling krev sakleg grunn». Kommunens prinsipp om å prioritere Askerbøringer ved tildeling av andel og båtplass må anses for å være en slik «sakleg grunn».


STYRETS KOMMENTAR:
Med bakgrunn i avtalen med Asker kommune skal personer med fast bopel i Asker prioriteres, ikke bare ved ervervelse av andel som medlem av LBF, men også foran andre medlemmer av LBA ved bytte av båtplass. Endringen krever 2/3 flertall av de møtende.

Styret anbefaler at forslaget vedtas.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Halvor Bjerke kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...