Vi sier nei til vaksinasjon av barn og unge mot SARS-CoV-2

I forbindelse med Norges kommuners annonsering av vaksinering av barn i aldersgruppen 12-15 år mot SARS-CoV-2, er vi en stadig større gruppe foreldre som er bekymret for retningen den offentlige myndighet ser ut til å ta i denne saken.

Vi er oppriktig bekymret for at flere barn og unge skal bli skadet i forsøket på å beskytte dem mot noe de ikke trenger beskyttelse mot. Derfor mener vi at barn og unge trenger å beskyttes mot selve tiltaket.

Vi vil med dette brevet prøve å forklare hvorfor, og samtidig gi kommunen og dens ansvarlige myndighet anledning til å besvare spørsmålene vi har:

 1. Hvorfor mener Norges kommuner med sine kommunalt ansatte at vi skal gi en vaksine til våre barn som potensielt kan være skadelig, for å motvirke et virus som beviselig og generelt ikke er farlig for våre barn? Hva er formålet?  

 2. Hvordan kommer Norges kommuner med sine kommunalt ansatte til å tilrettelegge for vaksinering av aldergruppen 12-15 år, både med tanke på informasjon gitt i forkant, promotering, samt tilrettelegging av hjelpeapparat/støttetiltak ved eventuelle alvorlige bivirkninger som følge av vaksineringen?

 3. Kan det antas at man gjennom å åpne for vaksinering av denne gruppen legger et press på foreldre og barn med hensyn til å ta denne vaksinen, slik at samfunnet kan åpnes?

 4. Hvilke sikkerhetsstudier ligger til grunn for - og hva vet Norges kommuner om den langsiktige effekten av - å vaksinere barn i denne alderen?

 5. Hvem er ansvarlig for at legemidler promotert og tilgjengeliggjort av Norges kommuner med sine kommunalt ansatte ikke skader barn i kommunene, og hvem blir ansvarliggjort for barna som blir skadet?

 6. Oppfatter Norges kommuner med sine kommunalt ansatte dette som et helsefaglig eller helsepolitisk vedtak?

 7. Dersom dette oppfattes som et helsefaglig tiltak, hva er det helsefaglige grunnlaget som rettferdiggjør medisinsk eksperimentering på barn, og hvilken lovhjemmel hjemles tiltaket i?

 8. Dersom dette oppfattes som et helsepolitisk vedtak, hvilken lovhjemmel og hvilke etiske retningslinjer legges til grunn?

 9. Innbyggere i Norges kommuner har generelt stor tiltro til kommunale og nasjonale myndigheter, mens foreldre har ansvaret for barna sine. Hvilket kunnskapsnivå mener Norges kommuner med sine kommunalt ansatte at Norges befolkning - og da spesielt foreldre - har vedrørende risikoen for lemlestelse som følge av vaksinering, kontra den statistisk sett ekstremt lave alvorlighetsgraden av infeksjon for gruppen 12-15 år?  

 10. Hvor trygg føler Norges kommuner med sine kommunalt ansatte seg på at råd som kommer fra sentrale myndigheter ikke er farget av industrien som profiterer på dette?

 11. Hva skal til for at Norges kommuner med sine kommunalt ansatte avventer med utprøving av vaksiner på barn i kommunene inntil vi besitter data som sier noe reelt om langtidseffekten av denne vaksineringen. Altså til etter 2023?

 12. Hvordan vil Norges kommuner med sine kommunalt ansatte sikre at alle barns rettigheter blir ivaretatt, uavhengig av vaksinestatus?

Siden vaksineringen startet i desember 2020 har det gått svært fort - fra å bli ledet til å tro at vi bare ventet på å kunne vaksinere risikogruppene, til nå hvor det bygges opp et enormt press på de gjenstående gruppene, ikke minst barna, for at de skal bli vaksine-injisert før en eventuell full gjenåpning av samfunnet kan finne sted. Dette presset mener vi er urimelig, uetisk og menneskerettsstridig!

Vi kan ikke se at det eksisterer noen klar medisinskfaglig begrunnelse, slik smittevernloven § 1-5 krever, men at det snarere finnes en relativt høy risiko for at vaksinerte barn etter vaksinering ender opp med langt dårligere helse og livskvalitet enn sitt utgangspunkt som uvaksinerte. (19, 20, 21)

Vi ber derfor Norges kommuner med sine kommunalt ansatte om å beskytte barna fra unødig politisk press! 

Vi ber derfor Norges kommuner med sine kommunalt ansatte om å avstå fra å innføre et forhastet vaksineregime for barn!

Vi ber derfor Norges kommuner med sine kommunalt ansatte om å avstå fra å gjøre barn til forsøksdyr i verdenshistoriens største og mest risikable medisinske forskningsprosjekt!

I skrivende stund sitter vi på en del informasjon og fakta som vi mener bør tas med i vurdering:  

 1. Foreløpig er det registrert 2544 alvorlige bivirkninger av vaksineringen (1). Dette er over dobbelt så mange som det man registrerte av alvorlige bivirkninger etter Pandemrix- skandalen i 2009 (oppdatert 2013), dette justert i forhold til antall vaksinerte. Kun 55 prosent av det totale antall innmeldte bivirkninger etter vaksinene for SARS-CoV2 er i skrivende stund ferdig behandlet. (2)

 2. Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern, miljø og helse, omtalte vaksineringen i 2009 som «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid». (3) 

 3. I en nylig publisert artikkel i VG, avviser barnelege ved Oslo Universitetssykehus og professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo kategorisk at et stort antall barn vil bli alvorlig syke etter coronasmitte, og sier i artikkelen bl.a. følgende: «-Sannsynligheten for at et barn med Covid-19 i Norge blir innlagt på sykehus, er maksimalt 0,18 prosent». (22)  

 4. Barneombud Inga Bejer Engh tar nå et oppgjør med både leger, forskere og helsemyndighetene. (23)                                                  

 5. Det er meldt inn 31 alvorlige bivirkninger etter vaksinering for aldersgruppen 0-19 år.

 6. Det er meldt inn 2 covid-relaterte dødsfall i samme aldersgruppe siden mars 2020. (4) 

 7. FHI konkluderer med at risiko for alvorlig forløp av en SARS-CoV-2 infeksjon hos aldersgruppen barn er SVÆRT lav. Informasjonen som skal ligge til grunn for en kost-/nytte-/risikovurdering er per i dag MANGELFULL. (5)

 8. Sammenligner man SARS-CoV-2 med influensa og antall innleggelser for barn, er en infeksjon med vanlig influensa MANGE ganger farligere. (6, 9, 10)

 9. Underrapportering av legemidlers bivirkninger er et kjent problem, og det estimeres at færre enn 10 prosent meldes inn til systemet i USA. Man må dermed anta at det fins store mørketall også her til lands. Uttalelser fra RELIS i den kritikerroste dokumentaren «Dødsårsak ukjent» snakker om 5 prosent rapportering i Norge. (7, 8)

 10. Utrulling av vaksiner for SARS-CoV-2 er i alle praktiske henseender å regne for et eksperiment, med ny teknologi som aldri har blitt prøvd ut på et stort antall mennesker før. Første del av sikkerhetsstudiet er ikke ferdig før i 2023. Dette gjelder også vurderinger rundt effektivitet og sikkerhet for barn i alderen 12-15 år. (11)

 11. I Lov om medisinsk og helsefaglig forskning står det blant annet: § 18 «Forskning som inkluderer mindreårige og personer uten samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 kan bare finne sted dersom a. eventuell risiko eller ulempe for personen er ubetydelig [...]» (12)

 12. § 22 i samme lov sier følgende: «Forskning på mennesker kan bare finne sted dersom det ikke finnes alternative metoder som er tilnærmet like effektive.» Det finnes i dag en rekke fagfellevurderte studier publisert i anerkjente forskningstidsskrifter som bekrefter at man kan redusere infeksjonens dødelighet med mer enn 80 prosent ved tidlig medikamentell behandling. (13)

 13. Storbritannia kommer ikke til å vaksinere sine 12-15 åringer. Dette basert på den største studien i sitt slag, som omhandler barn og covid. Den britiske regjeringens Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) konkluderer med at «[...] fordelsmarginen anses for liten til å støtte universell vaksinasjon av friske 12-15-åringer på dette tidspunkt». (14, 15)

 14. Europarådet stemte i januar 2021 gjennom en resolusjon som blant annet sier at det skal informeres om at vaksinasjon er frivillig. Mennesker skal ikke utsettes for politisk eller sosialt press, og ingen kan diskrimineres på bakgrunn av vaksinestatus. (16, 17)

 15. Nürnberg-kodeksen gjelder fortsatt, 70 år etter at traktaten ble til. Et eksempel: «Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade.» (18) Lærdommen etter Nürnberg var også at ingen kunne gjemme seg bak at man «bare fulgte ordre». Alle involverte er ansvarlig for sine handlinger, direkte og indirekte - uansett hvem som ga ordre til hva.

 

Med hilsen:       

Riccardo Malandrino

Synnøve Heiser

Heidi Tversland

Tina-Mari Kjensli

Gunnbjørg Eikeland

Vivi Ann Sandnes

Barbro Paulsen

Per Einar Guthus

Simeon Brynjulv Eikeland

Ninni Carin Dahl

Karina Rydland Norum

Linn-May Burger

Lene Stava

Elise Bergum

Michel Verkerk

Karl Erik Brekstad

Gry Flood

Camilla Byremo

Elin Merete Eide Kraft

Referanser

 1. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20o%20oversikter/Koronavaksiner/20210902%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninge%20av%20koronavaksine.pdf

 2. https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkninger-av-pandemrix-oppdaterte-tall-per-9-april-2013

 3. https://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384

 4. https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-34-23.08---29.08.21.pdf

 5. https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/svar-paoppdrag-45---om-vurdering-av-koronavaksinasjon-av-barn-12-15-ar.pdf

 6. https://www.dn.no/innlegg/koronakrisen/koronaviruset/vaksiner/innlegg-barn-ogunge-ma-kunne-leve-vanlige-liv-igjen-na/2-1-1018180

 7. https://tidsskriftet.no/2003/02/legemidler-i-praksis/bivirkningsrapportering-og-legemiddelovervaking

 8. https://www.bmj.com/content/357/bmj.j2449

 9. https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/021/ukerapport-uke-34-23.08---29.08.21.pdf

 10. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/influensasesongen-i-norge-2017-18_publisert-100718.pdf

 11. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

 12. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44

 13. https://c19early.com/

 14. https://www.bbc.com/news/health-57766717

 15. https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1 

 16. https://theirishsentinel.com/2021/01/29/european-court-of-human-rights-voted-that-prohibits-member-states-from-making-vaccination-against-the-coronavirus-mandatory/

 17. https://pace.coe.int/en/files/29004/html 

 18. https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/

 19. https://www.nettavisen.no/nyheter/bukholm-om-potensielt-darlige-utsikter-forfremtidige-virusvarianter-en-mulighet/s/12-95-3424174819

 20. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/eEan5M/dropp-koronavaksine-til-barn

 21. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

 22. https://www.vg.no/nyheter/i/7dVXmB/professor-helt-usannsynlig-med-mange-covid-syke-barn

 23. https://www.aftenposten.no/norge/i/G30pMq/flere-tusen-barn-kunne-havne-paa-sykehus-meldte-nrk-naa-tar-barneombud

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Riccardo Malandrino fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...