TIL STØTTE FOR OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY

Office for Contemporary Art Norway (OCA) har gjennom lang tid vært en sentral ressurs for norsk kunstliv. Gjennom sitt store internasjonale nettverk bidrar OCA til å knytte kontakter mellom norske og internasjonale kunstnere, kuratorer og institusjoner. Et eksempel er at den historisk sterke representasjonen av norsk kunst på en av verdens viktigste utstillinger, dOCUMENTA (13) i Kassel i 2012, baserte seg på OCAs faglige kredibilitet. OCAs faglige tyngde er viktig for å fortsette å styrke og utvikle internasjonalisering innen billedkunstfeltet.

Unge Kunstneres Samfund (UKS) mener det er avgjørende at OCA fortsetter å være en faglig pålitelig organisasjon med stort gjennomslag. Derfor må spesialisering og kunstfaglig kompetanse fortsette å stå sentralt i OCA som organisasjon, slik at OCAs virke styrkes og videreføres.

OCAs faglighet trues av politisk mistillit på tross av offisiell støtte fra landets største kunstnerorganisasjoner.

OCA står i fare for å endres til en byråkrat-styrt institusjon. Gi din støtte til bevaring og styrking av et profesjonelt OCA!

 

Styret, Unge Kunstneres Samfund

------------------


English:


Office for Contemporary Art Norway (OCA) has since 2001 been an important resource for the Norwegian contemporary visual arts field. OCA contributes to establishing contacts between Norwegian and international artists, curators and institutions through its extensive international networks. One example is that the historically strong representation of Norwegian art at one of the world's most prestigious exhibitions, dOCUMENTA (13) in Kassel in 2012, was based on OCA's academic credibility. OCA's professional expertise is central in the continued strengthening and development of the internationalisation within the visual arts field.

Young Artists' Society (UKS) believes that it is vital that OCA continues to be a professionally credible organization with significant influence. It is therefore important that specialisation and artistic expertise remains central to OCA as an organization, in order to strengthen and continue OCA's work.

In spite of official support from the country's largest artists organizations, OCA's professionalism is threatened by political mistrust.
Avoid the risk of OCA becoming a bureaucratic institution and support the preservation and strengthening of OCA as a professional institution!


The Board, Unge Kunstneres Samfund

 

To sign the petition, simply fill in your first name (fornavn), surname (etternavn), E-mail (e-post) and city (by) below. You can choose whether your signature will be public or not. Yes(ja) or no(nei). To sign this petition simply click the button "Signer dette oppropet". Thank you.


Unge Kunstneres Samfund    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Facebook