Stopp regulering i Vola inntil helhetlig kommunedelplan for Røros er klar

Politikerne i Røros kommune har godkjent oppstart av reguleringsarbeid i Vola – «Detaljregulering for Reinholdthagaen». Dette vedtaket er i strid med kommundirektøren sin innstilling om å utsette saken i påvente av kommunedelplanen.

Vi ber om at reguleringsarbeidet stoppes inntil det er utarbeidet ny kommundelplan. fordi det er mange vesentlige problemstillinger knyttet til dette reguleringsarbeidet:

  • Man er vitne til en ytterst sjeldenhet hvor en privat aktør får aksept for å utforme en reguleringsplan totalt i strid med kommunedelplanen /3/. Dette skaper presedens for at andre private aktører kan gjøre det samme. I praksis kan dette for framtiden frata kommunen muligheten til å lage og gjennomføre en helhetlig kommunedelplan.
  • Området som skal reguleres er dels et LNF område og dels et LNF-L område (område med forsterket vern grunnet kulturhistorisk verdi) i kommunedelplanen vedtatt i 2009 /3/. I kommunedelplanen står det blant annet at «området har høy verdi som siste rest av Kjergårdshagan. Sterkt visuelt og historisk møte med Bergstaden, setrer i ytterkant og overgang til fjellvidda med høy verdi». Kommundelsplanen sier også at LNF-L områder (inkludert Kjerkegårdshagan) skal likestilles med Småsetran.
  • Røros har forpliktelser i forhold til UNESCOs verdensarv. Spesiell forvaltning av landskapet er nedfelt i UNESCOS retningslinjer (UNESCO 2017)/1/. Verdensarvstatus er ikke noe man har til «odel og eie», men noe som krever at man aktivt verner om arven.
  • Området som ønskes regulert ligger på 710 – 720 m som er høyere enn all øvrig boligbeyggelse i området. Planen vil skape presedens for hvor høyt og langt inn på fjellet man tillater bebyggelse med den visuelle forurensningen og støy- og lysforurensning det medfører inn i fjellheimen.  Uberørt natur er en av våre viktigste ressurser for fremtiden.
  • Nasjonal jordvernstrategi /4/ sier at omdisponering av dyrket mark skal unngås. Det er betydelig deler at området som er dyrket mark (selv om grunneier har latt området vokse til).
  • Området som ønsker regulert er i «Områdeplanen for Røros sentrum» omtalt som en viktig del av Grønnstrukturen. Grønnstrukturen er en overordnet struktur som danner rammen rundt Røros og utgjør overgangen fra bebyggelse til naturområdene og kulturlandskapet rundt. Denne sonen er sårbar og krever stor oppmerksomhet i plansammenheng.

I dokumentet  Vern om Vola finnes mer detaljert informasjon om punktene over og andre forhold av betydning.

 

Referanser

/1/ http://whc.unesco.org/en/decisions/4017 og  http://www.bergstaden.org/no/hjem/unesco  
/2/ Statlig  Reguleringsplan for Småsetran-området, Røros kommune 31.08-89, Saksnummer 85/6518
/3/ Kommunedelplan for Røros sentrum https: //webhotel3.gisline.no/Webplan_5025/gl_planarkiv.aspx?planid=KD20080002 KD20080002_planbestemmelser.pdf
/4/ https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-200-s-20202021/id2850298/?ch=14

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Vern om Vola fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )