Vi krever at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter

Kommentarer

#201

Hold amerikanske ubåter unna norske havner. Respekter norsk basepolitikk og Brattelidoktrinen

Bitte Vatvedt (Oslo, 2021-03-22)

#204

Konsekvensane - og at det bryt norsk lov

reidun bøyum (Voss, 2021-03-23)

#212

Har hele mitt liv kjempet mot atomvåpen da vi ikke skal produsere dem, andre riksvåpen også for den saks skyld

Berit Hein Moen (Oslo, 2021-03-23)

#220

Jeg ønsker ikke Norge som et oppmarsområde for krig mot Russland

Gro Finne (OSLO, 2021-04-12)

#227

Krig er forrakt for liv.Fred er å skape

guri hansen (tromsø, 2021-04-15)

#228

Det er mer enn nok av atomvåpen rundt omkring. Vi skal ikke finne oss i at de snikes inn i våre farvann.

Per Kaupang (Tananger, 2021-04-16)

#233

Jeg kjenner til, delvis som kortvarig arbeidshjelp, at bondeyrket er svært arbeidskrevende, og ikke gir økonomisk utbytte som tilsvarer arbeidsinnsatsen.

Elisabeth Holt (Bergen, 2021-05-03)

#237

Veteranene kunne funnet en annen dag og dele ut medaljer for å drepe fattigfolk i land som aldri har truet oss eller NATO/USA.
Eks-Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya, Syria og tidligere franske kolonier i Afrika, Shael-beltet skulle vi holdt oss unna!

Jon Sigmund Løken (Oslo, 2021-05-09)

#240

Det må bli slutt på den stadig økende spenningsoppbyggingen som regjeringen Solberg har tro på. Det må bli slutt på å delta i USAs stadige arbeid for å skape spenning, ufred og livsfare.

Fredrik S. Heffermehl (Åsgårdstrand, 2021-05-10)

#249

Jeg avskyr atomvåpen.

Dag Hagen (Gamlebyen Oslo, 2021-05-13)

#254

Norge ut av NATO! Norge for fred! Nei til atomvåpen! Ja til nedrustning!

Runa Evensen (Mosby, 2021-05-13)

#257

Nei til atomvåpen
Nei til USA baser i Norge

Sverre Harlem (Oslo, 2021-05-13)

#266

Jeg er ikke særlig interessert i at Norge skal bli en slagmark for enda en av USAs og Natos kriger som følge av den krigshissende framferden som resulterer i totale ødeleggelser og sivile tap i andre land enn deres eget. Amerikanske krigsmaskiner og mannskap hører ikke hjemme her og vi trenger heller å bygge et godt og trygt forhold til og samarbeide med naboen i øst.

Christy Daasnes (4735 Evje, 2021-05-14)

#271

Eg signerer for å visa motstand mot norsk krigshissing.

Torfinn Slettebø (Voss, 2021-05-15)

#273

Jeg er i totalt mot å gi tillatelse til atomvåpen på norsk jord og i norske havner.

Rune Jansen (Vanse , 2021-05-16)

#276

Eftersom jag ibland är i Norge bl.a. för mitt arbete, känner jag extra starkt för detta upprop. Många i både Norge vill, på goda grunder, inte ha kärnreaktorer eller kärnvapen. Det är bra gjort av dessa i Norge att protestera mot den farliga utvecklingen

Sven Ruin (Köping, 2021-05-25)

#278

Overlevd den første kalde krigen, og vil leve trygt uten kald krig igjen

Tormod Lid (Bergen, 2021-05-27)

#280

Jeg er i mot atomvåpen!!

Tove Garseg (Askim, 2021-06-03)

#286

Jeg er imot all bruk av atomvåpen - og det står i vår gruunnlov at vi ikke skal ha atomvåpen i Norge i fredstid....

Bjørg Jonassen (Slemmestad, 2021-06-04)

#289

There is no enemy outside of our mind. The real enemy lives inside us; anger, ego, greed and hatred.
War is over if you want it !

Hasse Malmsten (Göteborg, 2021-06-04)

#292

Jeg signerer fordi jeg vil slutte opp om kamp mot atomvåpen i alle sammenhenger.

Rolf Nord (Os, 2021-06-05)

#300

Nei til radioaktiv risiko!

Sondre Båtstrand (Bergen, 2021-06-16)

#307

Jeg ønsker å verne om bebyggelsen ved et evt. utslipp.

May Wedel (Bergen , 2021-06-28)

#308

FN har satt forbud mot produksjon, lagring og bruk av atomvåpen. Det er nå en del av folkeretten, men Norge har ennå ikke ratifisert forbudet. Kampen bør nå rettes mot politikerne på stortinget for å få dem til å ratifisere. Da kan vi med folkeretten i ryggen kreve ubåtene vekk fra kysten, og utafor vår territorialgrense. Vi kan legge saken frem for den Internasjonale Domstolen i Haag, IJC, og be den instruere den norske stat. I heftet «Folkerett og sammenlignende rett, 24.09.1996, s.32», heter det: «Hvis gjeldende norsk rett er i strid med ILO-konvensjonen, er myndighetene forpliktet til å endre norsk rett slik at den kommer i samsvar med konvensjonens krav. Etablerte rettsforhold er ikke beskyttet mot inngrep fra folkeretten.»

For å minne lovgiveren om denne plikten, har derfor mange av Norges lover «Forholdet til folkeretten» som en egen paragraf i innledningen.
Før anløp av atomubåter kunne tvinges på Tromsø Kommune, måtte Forholdet til folkeretten "fikses" på denne måten:
Slik var Havne og farvannsloven av 2009:
Kapittel 1. Innledende bestemmelser:
§1. Formål. ————-
§2. Virkeområde ———

§3 Forholdet til folkeretten:
Loven gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat.

Men i 2019-06-21 ble den endret til:
Forholdet til folkeretten:
§3. Loven gjelder med de begrensninger som følger av avtaler med fremmede stater eller av folkeretten for øvrig.

Slik jeg forstår teksten, tar regjeringen seg her den frihet å framstille «avtale(r) med fremmede stater» som primær folkerett! Og det er en direkte feil som må rettes til slik det var i loven av 2009.

Men det var ikke nok, folkeretten var ennå for synlig. Så, i 2021 var loven igjen endret: «§ 3. Forholdet til folkeretten» som egen paragraf…..borte vekk! Først trodde jeg at den nye teksten også var borte, helt til jeg endelig fant den radbrekt og bortgjemt i § 2. under:
————————————————————————————————
Kapittel 1. Innledende bestemmelser:

§ 2.Virkeområde
Loven gjelder her i riket, medregnet sjøterritoriet og de indre farvann. For elver og innsjøer gjelder loven så langt de er farbare med fartøy fra sjøen, eller så langt departementet bestemmer i forskrift.
Loven gjelder med de begrensninger som følger av avtaler med fremmede stater eller av folkeretten for øvrig.
Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen i den utstrekning Kongen bestemmer. Kongen kan gjøre unntak fra loven og fastsette slike særregler som de stedlige forholdene tilsier.
Kongen i statsråd kan bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde i Norges økonomiske sone og i jurisdiksjonsområder etablert i medhold av lov17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.

Departementet kan gi forskrifter om at sjø- og landområder og arbeid, anlegg og tiltak knyttet til forsvarsformål unntas fra loven".
Hvis riket er i krig, krig truer, eller rikets selvstendighet eller sikkerhet ellers er i fare, kan Kongen i statsråd fastsette i forskrift nødvendige endringer i loven. Kongen i statsråd kan på forhånd fastsette slik forskrift. Forskriften kan gi bestemmelser om forberedelser og tiltak som skal gjøres i fredstid.
————————————————————————————————

Nå var «Forholdet til folkeretten» kamuflert, og i det siste avsnittet ovenfor utformes loven for krise og krigstilstand, helt unødvendig for et samfunn som har fred med sine naboer, inkludert Russland. Når krig truer, eller man blir angrepet, trenger man ikke noen lovendringer fra fredstidslover for å forsvare seg.
En ting til: Alle bør laste ned Tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid. Det er faktisk en blankofullmakt for USA til å overta landet vårt! Gå på YouTube og hør på John Perkins, Confession of an economic hitman. Jeg har oversatt det viktigste:Det er han vi kan takke for kunnskapen om denne mafiametoden USA har benyttet lenge.
Nyutdannet økonom John Perkins: …»først av alt; tittelen min var sjefsøkonom, jeg var veldig legitim, jeg reiste ikke ut som spion eller sånt.
Jeg reiste som representant for Verdensbanken eller den Asiatiske Utviklingsbanken eller US agency for Internasjonal Utvikling — eller statsdepartement, men min jobb som economic hitman (økonomisk slagmann) sammen med mine medarbeidere, var å identifisere land som hadde resurser våre selskaper trengte; som olje. Og da dro vi inn for å arrangere for enorme lån til landet fra Verdensbanken eller andre av dets søsterorganisasjoner. Men i virkeligheten gikk pengene aldri til landet. I stedet gikk de til våre selskaper; Becktels, Haliburton, Brown and Roots og General Electrics som bygde svære infrastruktur prosjekter i disse landene — og som ga enorm profitt til selskapene som bygde dem; åpenbart våre selskaper — men også penger til de få rike familiene i disse landene; folkene som eide industri, banker og shoppingsentre. Resten av landet ble etterlatt i bunnløs gjeld så majoriteten av folket led fordi penger ble tatt fra helse, utdanning og andre sosiale tjenester for å betale på lånene. Og til sist kunne ikke landene betale tilbake det de skyldte.

Så vi, economic hitmen, dro tilbake under dekke av det Internasjonale Pengefond, IMF og sa: «Hei, vi kan strukturere det lånet for dere, men det følger med betingelser. I disse betingelsene var ting som; privatisér deres offentlige sektor, virksomheter, forsynings-selskaper, skolene deres, fengslene deres og selg dem til våre investorer — og det til lave priser. — og fremfor alt; gi våre selskaper tillatelse til å ta deres resursser; olje og hva som helst det skulle være — virkelig billig — uten noen miljø eller sosiale reguleringer — og privatiser — og stem med oss ved neste avstemming i FN — og la oss bygge en militærbase på deres jord. Så dette var spillet vårt.

…..Vel, det var gjort med overlegg — fordi her er en lang historie av det vi kan kalle kolonialisme. — Så hvordan overtar man land? Man truer med å sende vår militærmakt, truer med å avsette presidenter eller myrde dem; noe vi også har gjort. Du vet, USA har en historie her som vi har innrømt — (Henry Kissinger). Så disse presidentene i landene… når jeg ville dra inn og si: «Hei, sett landet ditt i dyp gjeld, så vet du at med dette lånet fra Verdensbanken vil du og folket ditt tjene masse penger på det. Men majoriteten av folket vil ikke gjøre det så bra. Lederne vet det. Men den andre siden av formularet er at disse folkene vet at hvis de ikke tar imot disse milliarder av dollars jeg tilbyr dem — da vil revolvermennene komme. Jeg bar ikke pistol, men jeg visste at rett bak meg var der folk vi kalte «sjakaler», som er CIA-grupper, som normalt ikke dreper — ofte ikke-ansatte, kontraktører som enten avsetter regjeringer eller myrder lederne. Dette er ikke en konspirasjonsteori. Det er et faktum.
Henry Kissinger — The United States, vi har innrømt at vi gjorde slike ting med Allende i Chile — og Arbans(?) Og Guatemala og mesteparten av dem. Og Iran, og Lumumba, og Kongo og ZM(?) og Vietnam og så videre og så videre. Så lederne i disse landene ble her satt i en veldig vanskelig situasjon: Sett landet ditt i dyp gjeld, eller vi tar deg ut av kontoret — og nestemann går inn i handelen. Jordan Harbinger: «Riktig, Så vi dreper eventuelt så mange at noen skjønner at man må lytte. — Så det er som en mafiahandel — jeg ser ikke den minste forskjell? : Du gir dem et tilbud de ikke kan avslå. Og de får ikke «Hestehodet i sengen» som advarsel?» J.P.: Vel, jo, hestehodet er der, bare litt mer diskrét. De vet hva som hendte med Allende i Chile osv — så selve den kunnskapen er «Hestehodet».

Han forteller også at: «De to folkevalgte presIdentene i Panama og Equador var de eneste som avslo tilbudet. Innen tre måneder omkom hver av dem da småflyet deres styrtet over havet, sprengt av en bombe. Ingen beviser var å finne.»
Jeg mener "Tilleggsavtalen" er "et tilbud du ikke kan si nei til", mafiametode.
Dødstrussel. Ingen regjering undertegner en slik avtale som «Tilleggsavtalen»for landet sitt uten at de tror at de står i fare for å bli myrdet. Jeg tror dette er grunnen til at:
— Havne og farvannsloven måtte forandres.
— at Kystverket kom med forskriften om at det skulle bli straffbart å snakke norsk mellom båter og fiskere seg imellom — bare engelsk. Ingen vettig og fri regjering ville drømme om å komme med et slikt absurd forbud.
— at ingen i regjeringen vil la seg vaksinere mot covid-19 viruset?
Hvis det er slik jeg tror, trenger regjeringen støtte og hjelp til å fortelle.

Mvh Tor Alvestad
Toppsundveien 1315
9423 Grøtavær
toralvestad.com

Tor Alvestad (9423 Grøtavær, 2021-06-29)

#310

Atomvåpen er ulovlig nå. Atomdrevet ubåt er livsfarlig og unødvendig. De fleste er imot atomvåpen. Å bruke atomdrevet ubår er å føre folk bak lyset

Regine Steinvik (Ytterøy, 2021-08-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...