Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#404

Konsesjoner er blitt gitt ukritisk ut og de fleste fornyet ukritisk med helt annen enn opprinnelig innhold. Jeg støtter en gransking av dette systemet

Svein Tønnessen (Jørpeland , 2020-08-16)

#406

Jeg signerer fordi jeg mistenker korrupsjon, inkompetanse og mangelfulle utredninger.

Jeg signerer også fordi jeg synes det er det største overgrepet mot natur og folk i Norges historien.

Morten Paulsen (Bærumsverk, 2020-08-16)

#418

Vi trenger en uavhengig granskning av de vindkraftkonsesjoner som er gitt. Har ingen tillit lenger til norsk forvaltning.

Helene Brendmo (Mo i Rana, 2020-08-16)

#420

Det der ut som lover og regler blir tolket etter vindkraft- tilhengernes forgodtbefinnende.

Gitta-Mary Moulder (Falck-Muus) (Fuengirola/(Oppegård, Norge) , 2020-08-16)

#422

Nødvendigheten av vindkraftutbyggingen bør utredes nøye på nytt, da den har så mange ødeleggende konsekvenser for mennesker, natur og dyr. Det er mye hemmelighold rundt utbyggingen som svekker tilliten til myndigheter og prosessene virker ikke å være særlig demokratiske. Dette bør granskes, JA!

Elin Wannebo (Kolvereid , 2020-08-16)

#424

jeg mener at en uavhengig instans må gå igjennom konsesjonene.

Turid Bøyum Fjærtoft (6008 Ålesund , 2020-08-16)

#425

Ønsker ingen vi dkraftutbygging på land.

Roar Børø (Råkvåg, 2020-08-16)

#439

Jeg signerer fordi vi må få stoppet raseringen av landet vårt!

Håvard Furulund (Trondheim, 2020-08-16)

#441

Eg signerer fordi eg synes at landskapet i Noreg er vakkert og fordi me treng dei fuglane og innsekta som me har!

Maj Elise Stølen Turøy (Bømlo, 2020-08-16)

#446

Sørgelig at dette behøves. At det finnes så mange som ikke har forstått noe 😢

Maiken Asbjørnsen (Hafrsfjord, 2020-08-16)

#450

Ja til bevaring av natur og ja til dyre- og fugleliv - og ja til stillhet 💚

Arnhild Sandbanke (Løten, 2020-08-16)

#453

Andre lover blir overkjørt og underkjent i møte med vindkraftutbygging, som naturmangfoldslova, reindriftslova, m.fl. Myndighetene trumfer igjennom utbygging med makt sjølv om andre lover blir brutt. Lover og lokaldemokrati blir overkjørt.

Øystein Sveinsvoll Skoge (Kleppe, 2020-08-16)

#456

Naturen er for alle

Solfrid Finnes (Skonseng, 2020-08-16)

#461

Motstander av vindkraft

Hanne Nilsen (Karlsøy , 2020-08-16)

#466

Eg signerer fordi mange vindkraftkonsesjonar er gitt på mangelfullt kunnskapsgrunnlag og etter for dårlege utredningar. Dette gjer at dei bør vurderast på nytt og fortrinnsvis stansast.

Anders Kjetland (Bergen, 2020-08-16)

#468

Vi må ha en uavhengig granskning av NVE, Arne Olsen, og hele konsesjonsavdelinga.
Det som har skjedd med Frøya er kriminelt på alle måter, og har blitt gjennomført ved at forvaltning og regjering har skjult lovbruddene!

Hans Anton Grønskag (Sistranda, 2020-08-16)

#472

Fordi vi må få en uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Berit Grønskag (Sistranda, 2020-08-16)

#473

Konsesjonene bør granskes pga mange mangler...

Torill Kvål (Ler, 2020-08-16)

#477

Slik unødvendig rasering av naturen må stoppast!

Aase Smådal Nyberg (Oslo, 2020-08-16)

#482

Jeg signerer fordi det oppfattes å være mye feil og lureri i saksbehandling på utbygging av slike vindturbiner, og det er kun forsøpling... ingenting annet!

Marianne Log Harlem (1555 Son, 2020-08-16)

#485

Jeg ønsker å markere for mine barnebarn og kommende generasjoner at jeg er imot ødeleggelsene av norsk natur og forurensningen dette medfører, livsgrunnlaget for vår urbefolkning, dyr/fugl/fisk/insekters levevilkår og demokratiet.
Fy skam til de som står ansvarlig for dette. Må grådighetskulturen de viser bli deres ettermæle.

Ilse Sønderby (Tønsberg, 2020-08-16)

#492

Jeg føler det er på tide å ettergå politikken som har blitt ført..

Jonny Wahlvåg (Tynset , 2020-08-16)

#500

Samfunnsnytte ikke er tydelig vurdert. Naturmangfoldsloven kan ikke være fulgt.

Tove Rasmussen (Sandnes, 2020-08-16)

#520

Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Stortinget vedtok 19. juni 2020 å be regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energiloven og forvaltningslovens krav. «Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.»
Stortingets vedtak er gjort på bakgrunn av at det stilles spørsmål om NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og OED (Olje- og energidepartementet) har gitt konsesjoner på mangelfulle utredninger og dermed feil grunnlag.

KRAV 1: Vi krever at en uavhengig instans går gjennom konsesjonene og begrunnelsene for gitt konsesjon. Det skal ikke være NVE og OED som selv gransker sine vurderinger og sine vedtak.

Samtidig stilles det nå store spørsmålstegn ved departementets og regjeringens anvendelse av Energiloven. Mye kan tyde på at Energiloven av 1990 har vært anvendt mot sin intensjon.
Den var ment å skulle skape juridiske rammer for at strømkundene, dvs den vanlige norske kvinne og mann, også skulle kunne medvirke til energipolitikken. Dette igjen betyr at formålet med loven ikke støtter at vi som strømkunder skal subsidiere vindkraftutbyggingen.

Tidligere avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet, Svein Roar Brunborg, skriver i et leserinnlegg 15.08.2020: «Det er på høy tid med en juridisk vurdering av hvordan energiloven er praktisert de siste 30 år, og om konsekvenser av endringene i bruken av loven i tilstrekkelig grad er tatt opp i Stortinget. Kanskje bør Høyesterett ta initiativ til å vurdere om energiloven praktiseres i samsvar med lovens formål og om endringer er vedtatt på en juridisk akseptabel måte.»

KRAV 2: Vi støtter dette forslaget og krever at en nøytral juridisk instans vurderer om energiloven er anvendt riktig i disse konsesjonssakene.

Knut Viggo Larsen (Trøav 9, 7670 Inderøy , 2020-08-16)

#523

Eg er imot vindkraftindustrien fordi den er hærverk mot natur og folk. Det er vanskeleg å forstå kvifor dette er tillate i Norge. Korleis kan dette ha skjedd? Eg tviler på at dette byggjer på demokratiske prosessar.

Solgerd Bakke (FOLKESTAD, 2020-08-16)

#541

Den utbygginga av vindkraftturbinar som skjer i Norsk natur i desse tider, er den verste naturkatastrofe som har skjedd i fredstid, kan samanliknast med det som skjedde for 80 år sidan. Dette må stoppast jo før jo heller, og ansvarlege må straffeforfølgjast.

Per Jon Berstad (STRYN og STADT, 2020-08-16)

#547

Det er absolutt nødvendig at vi får en uavhengig gransking. Hvis NVE og OED skal granske seg selv vet vi hva resultatet blir.

Dag Roald Bjerk (Florø , 2020-08-16)

#550

Jeg signerer fordi jeg mener ingen av konsesjonene gitt for utbygging av vindkraft har vært utredet skikkelig.

Frode Nilsen (Bergen, 2020-08-16)

#555

Jeg er motstander av vindkraftutbygging og naturødeleggelse som følge av denne!

Ann Jorid Berg (Sandnes, 2020-08-16)

#556

Jeg stiller meg bak både krav nr. 1 og krav nr.2.

Tonje Hennum Larsen (Røros, 2020-08-16)

#569

Jeg er imot vindkraft.

Hugo-A. Markussen (Arendal, 2020-08-16)

#573

Vindturbiner burde aldri fått konsesjoner - og spesielt ikke subsidier

Solveig Syltøy (Stavanger, 2020-08-16)

#578

Eg meiner det er trong for ei slik gjennomgang

Bjørn Samland (Sunde i Sunnhordland, 2020-08-16)

#579

Jeg signerer fordi vindkraftutbyggingene må stoppes. Det er brudd på naturmangfoldloven, samers særskilte rettigheter i grunnloven, andre lover og jevnt over en grunnleggene udemokratisk prosess uten normale forvaltningsregler er fulgt, herunder konsekvensutredninger, høringer, medvirkning mm. I tillegg utvises det stor grad av maktovergrep. Utbyggingene fører til store naturødeleggelser, er en alvorlig trussel for sårbare arter, fugler og andre dyr, det er alvorlig forurensningsfare i sårbar natur, støy, visuel forurensning, samt økte klimautslipp bl.a. pga. naturødeleggelser herunder drenering av myr.

Kari Anne Sølvernes (Oslo, 2020-08-16)

#584

Hårreisende inkonsekvens i bruken av klimabegrepet som skinnhelig spydspiss for og forsvare historiens mest fatale og omfattende naturinngrep i Norge. Udemokratisk politisk overkjøring.

Tove Eggen Hoffstad (Atna, 2020-08-16)

#587

Vindkraftkonsesjonene er gitt på mangelfullt og feil grunnlag.

Øyunn Bjaanæs Hrasky (Oslo , 2020-08-16)

#592

jeg er imot den stygge raseringen som skjer i landet vårt av vindkraftutbyggere.

Greta Finnanger (Heimdal, 2020-08-16)

#594

Æ signere fordi æ ønske at mine & Dine etterkommere ska Nyte uberørt natur og se dyre- og fugleliv i full utfoldelse!!....

Morten Jarnskjegge Knutsen (Bjugn, 2020-08-16)

#600

Konsesjonsspekulanter ødelegger vår naturarv. På tide systemet granskes, og de ansvarlige politikere stilles til ansvar for ødeleggelsene!

Rolf Hult (Hellvik, 2020-08-16)