Ikkje rør Øksnesmarka - La industrien bli på Mongstad

I Øksnesmarka ved Åråsvågen er det storstilte planar om industri. I kommuneplanen er eit areal på 1x1,5 km tilsvarande nesten 400 fotballbanar lagt ut til næringsføremål. Dette arealet seier Austrheim kommune at industri- og næringsverksemd kan forsyna seg av. Det er m.a. planar om eit gigantisk anlegg for steinuttak langsmed Åråsvågen med påfølgjande djupvasskai og offshoreaktivitet. Vi kan få eit nytt Sløvåg i det største attverande urørte naturområdet i Austrheim.

Øksnes- og Åråsmarka er raudlista lynghei som vert nytta til rekreasjon og friluftsliv på gamle stiar og ferdselsvegar. Lyngheia er ein viktig biotop for truga og sårbare artar. Øksnesmarka er dessutan gamalt kulturlandskap knytt til torvtaking, lyngsviing og berekraftig utmarksbeite. Med aukande matmangel i verda kan det i framtida bli naudsynt å ta i bruk slike ressursar. Utmarksbeite og lyngsviing tek dessutan vare på det opne landskapet som Austrheim reklamerer med, men som er i ferd med å gro att.

Vi reagerer sterkt på planane om industriutbygging i Øksnesmarka. Dette er å gå baklengs inn i framtida og representerer ein forelda industri- og arealpolitikk. Vi krev difor at næringsområdet i Øksnesmarka i kommuneplanen vert tilbakeført til landbruks-, natur- og friluftsområde og at alle vidare planar om industriutbygging i marka her ute vert stoppa.

Øksnesmarkas Venner er skipa for å ta vare på dette store urørte naturområdet og for å kjempa mot industriplanane til investorar med kortsiktige interesser. Vi treng ikkje storindustri i heile kommunen for at nokon få skal gjera seg rike på ikkje-fornybare ressursar. Det er flott med framtidsretta verksemder som TCM og planane om algedyrking på Mongstad, men ikkje med gigantiske steinuttak og offshoreverksemd som går mot slutten i sjølve hjartet av Austrheim.


Med helsing

Øksnesmarkas Venner og Naturvernforbundet Nordhordland

 


Naturvernforbundet Nordhordland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Naturvernforbundet Nordhordland kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook