NEI TIL DE NYE STRØMMÅLERNE - STOPP MYNDIGHETENES OVERGREP

Regjeringen, Terje Søviknes, NVE og nettleverandører holder vesentlig informasjon tilbake overfor befolkningen og Stortinget har gjort en slett jobb med å ivareta folkets interesser i forbindelse med innføring av nye strømmålere.

Under påskudd av forenkling og fordeler for brukerne er myndighetene i ferd med å påtvinge befolkningen og hver husstand en teknisk innretning som ikke er tilstrekkelig regulert ved lov og som derved åpner for legitim misbruk av personinformasjon. 

Din strømleverandør har i hht eksisterende avtale kun rett til å innhente informasjon som gjør selskapet i stand til å fakturere levert strøm pr måned. AMS tiltaket er i så måte et gigantisk og unødvendig overdrevet prosjekt, hvor data om husstandens energiforbruk kartlegges hvert 15 minutt.

I forbindelse med de nye strømmålerne informerer hverken regjering, NVE eller nettleverandørene om de problemstillinger ift personvern som målerne representerer. Terje Søviknes konkluderer i sin informasjon til folket at et "smartere strømnett er et sikrere strømnett". Terje Søviknes sier ikke noe hvordan en slik innretning skulle kunne gjøre nettet sikrere, han sier heller ikke noe om hvorfor det er behov for å måle strøm på personlig nivå hvert 15 minutt.

Det er åpenbart at strømmålerne har funksjon langt utover å lese av strømforbruk som underlag for fakturering pr måned. Nettleverandør og myndigheter har ingen rett til å innkreve informasjon på et så detaljert nivå som de nå er i ferd med å påtvinge husstandene. Det er gitt begrunnelser med at tiltaket har til hensikt å få bedre kontroll for å drifte elnettet. Denne begrunnelsen er ikke underbygget og oppfattes som et påskudd. I realiteten innhentes detaljerte opplysninger om den enkelte innbyggers vaner og disponering av energi over alle døgnets 24 timer 7 dager i uken.

Opplysninger som er totalt uvedkommende enhver utenforstående og må betraktes som personopplysninger i lovens forstand. Datatilsynet har vært tydelige i sin uttalelse om hva rettigheter personopplysningsloven gir den enkelte innbygger iht paragraf 18 og 19. AMS byr på en rekke utfordringer hva angår personvern og sikkerhet for personopplysninger.

Dette temaet har regjering, NVE og nettleverandører bevisst unngått å informere folket om. I så måte fremstår det som om hverken NVE, Regjering, Terje Søviknes eller Storting har gått innbyggernes ærend i denne saken. 

Aviser og media har gått ut med informasjon om at målerne ikke koster forbrukeren noe. Dette er rent vås, nedbetaling vil skje via nettleien og belastes huseier.

Den nye måleren kan fjern-stenge strømmen til den enkelte husstand, hvilket er en vesentlig informasjon som bevisst er tilbakehold fra myndigheter og nettleverandører.

Nederlandsk nettleverandør har nektet å installere slike målere og i USA er har det allerede vært hacking og misbruk. Bakgrunnen for innføring av AMS synes å være et krav fra byråkratene i EU. I videreføring av kravet har all begrunnelse og rasjonale for innhenting av data på personnivå åpenbart forsvunnet, hvilket underbygges av myndighetenes håndtering av saken. Det kan tenkes at dette underlige tiltaket stammer fra intens lobbyvirksomhet fra ulike kommersielle instanser i EU systemet.

AMS måleren kan konstrueres slik at den leser av strømmen en gang pr måned og sender målerstand via el-nettet. Nå innføres en måler som har funksjoner langt utover dette og som i prinsippet kan "spionere" på hver enkelt husstand gjennom detaljert informasjon om strømforbruk. En helt uakseptabel og totalt unødvendig inngripen i folks hverdag.

Alle rettigheter til informasjon om variasjoner i strømforbruk i løpet av døgnet er forbrukers eiendom og personlige informasjon. Denne informasjon kan ikke benyttes av annen eller tredje part uten forbrukers skriftlige samtykke. Informasjon om husstandens strømforbruk pr 15 minutt over et døgn over et år er informasjon som mange har stor interesse av å få tilgang til.

NVE varsler at de vil sjekke om det går an å hacke seg inn på det enkelte nettselskaps systemer etterhvert som installasjonsarbeid blir ferdig i løpet av de to-tre kommende årene. At NVE ikke har intensjoner om å sikre installasjonen mot hacking før det installeres kan kun oppfattes som useriøst.

FØLGENDE KRAV FREMSETTES OVERFOR REGJERINGEN

1. INFORMERE OM AMS TILTAKET FØR DET VIDEREFØRES
Før installasjon av nåværende versjon av målerne kreves at Regjering pålegger NVE og Nettleverandørene å gi følgende opplysninger til den enkelte husstand:

1. Hvilken informasjon AMS behandler 

2. Hvor ofte informasjonen blir sendt fra AMS til mottaker

3. Til hvem informasjonen blir tilgjengelig

4. Hvordan bruker selv får tilgang til samme informasjon

5. Hva som menes med at informasjonen kun blir brukt til drift og vedlikehold av strømnettet.

6. En bekreftelse på at kun informasjon om totalforbruk pr måned blir avlest og overført med den hensikt å gjennomføre fakturering iht abonnementsavtale.

7. Hva man iht forskrift om måling og avregning mener med lavt og forutsigbart forbruk.

8. At nettleverandør informerer forbruker om de reservasjons mulighetene som foreligger iht gjeldende lover inklusiv lov om personopplysninger. Nettleverandør har så langt kun henvist til forskrift og plikter, ikke rettigheter hva angår bla rett til innsyn.

9. At nettleverandør informerer om hvilken instans som skal prosessere de informasjon og data som hentes og oppgir e-post adresse, telefonnr og ansvarlig kontaktperson til denne enhet.

10. Et nøyaktig oppsett av den informasjon og hyppighet som nettleverandør har til hensikt å innhente fra AMS hos forbruker.

11. Hvorvidt AMS via eksternt signal eller på annen måte kan stenge strømforsyningen hos forbruker.

12. Hvorvidt AMS har andre funksjoner innebygget som kan fange opp annen informasjon enn det som er knyttet til din abonnementsavtale for strømforsyning.

13. Hvorvidt nettleverandør har til hensikt å bruke slik informasjon i annet øyemed enn for å fastsette månedlig fakturabeløp som oppgjør for strømforbruk.

2. BEHANDLE RESERVASJONSRETT
Når disse opplysninger er gitt forbruker, skal forbruker gis anledning til å kunne reservere seg på grunnlag av gjeldende lover.

3. PÅLEGG OM Å INNFØRE MÅLERE SOM KUN REGISTRERER MÅNEDLIG STRØMFORBRUK
I medhold av personopplysningsloven paragraf 18 og 19 krever vi at Regjeringen stopper innføringen av de nye målerne og pålegger NVE og nettselskap å kun installere målere som kan måle og innrapportere strømforbruk en gang per måned i overenstemmelse med eksisterende avtaler.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Bjørn Terje Thorsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook