NEI til monsterblokker på Europris-tomta!

img13.png

 

Hva skjer?

Det er nå fremmet forslag til utbygging av «Europris» (Haugengården) tomta med 4 store blokker tett på fylkesvei 120, Nannestadvegen (Miljøgata). Blokkene er planlagt med 87 leiligheter og noe næringsvirksomhet i den ene blokken. Hver av blokkene er beregnet med 4 etasjer mot Nannestadveien og 5 etasjer mot friareal.  

Hvordan skjer det?

Hver av blokkene vil ha en vegg på nesten 16 meter høyde i snitt og nesten 14 meters bredde. Alle blokkene er beregnet plassert bare noen få meter fra fortauet. Det legges her opp til 4 massive endevegger tett på miljøveien. Samtidig er det planlagt med kort minimumsavstand mellom husvegg og friarealet på andre siden.  

Konsekvens?

Vi oppfatter det som at dette forslaget til regulering bryter med dagens vedtatte reguleringsplan og reguleringsbestemmelser på mange områder og vil kreve en rekke dispensasjoner fra kommunen. I tillegg mener vi utbyggingsforslaget også vil kreve flere sentrale avklaringer.  

Hva ønsker vi å oppnå?

Vi ønsker å reagere mot denne type utbygging, som medfører vesentlige avvik fra eksisterende reguleringsplaner og regelverk, slik vi vurderer det. Kommuneplanen for Nannestad er laget med tanke på en langsiktig og positiv utvikling av kommunen, som ivaretar innbyggernes og lokalt næringslivets interesser, så vel som kommunens ansvar. Vi imøteser en utbygging av gjeldende område, men da innenfor eksisterende kommuneplan. Den er laget med et formål. Vi ønsker en god utvikling av vårt nærområde, i tråd med kommunens eksisterende planverk og med omtanke på vårt lokalmiljø. Derfor forventer vi at den foreslåtte detaljreguleringen for Nannestadvegen 522-528 avvises, og at området utvikles innenfor rammene gitt i eksisterende kommuneplan og offentlige krav.  

Vi trenger din støtte

Både utbygger, kommuneadministrasjonen og politikerne vil gjerne høre hva vi mener om dette.

Vi er i gang med å skrive en felles høringsuttalelse som uttrykker dette på en saklig og konstruktiv måte. I dette arbeidet snakker vi med mange involverte parter for at resultatet skal bli så bra som mulig. Men for at vi skal få gjennomslag er vi avhengige av at flest mulig av Mauras befolkning stiller seg bak ved å signere på dette oppropet.  

NB! Signaturen må bekreftes i mail fra opprop.net.

 

Vil du vite mer?

Vil du ha mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med Roy Bjellaas , Øivind Aksberg eller Gisle Bjørnstad

Facebook