Nei til mer oppdrettsvirksomhet i Ofotfjorden

Ofotfjorden er en terskelfjord med mange oppdrettsanlegg. Det kommer til stadighet nye søknader om nyetablering av oppdrettsanlegg, dispensasjoner eller biomasseutvidelser i Ofotfjorden og vi er særdeles bekymret for utviklinga. 

På generelt grunnlag er oppdrettsanlegg i nåværende form med åpne merder ikke bærekraftig og fører med seg store problemer:
- Økt luseplage.
- Risiko for rømming.
- Dårlig fiskevelferd og høy dødelighet.
- Dårlig kvalitet på villfisk som lever nær anleggene.
- Forurensning/nedslamming av havbunnen.
- Rekreasjonsområder og fiskeplasser som brukes av allmennheten blir berørte.
- Fisk og reker i fjordene forsvinner og yrkesfiskere mister sitt levebrød.
- Støyforurensning.
- Økt kobber og plastforurensning.
- Kjemikaliebruk mot lakselus
- Dødelighet for vill anadrom fisk.
- Mindre fisk å få i vassdragene som blir mindre attraktive.
- Anlegg flyttes rundt i fjordene og legger beslag på utilbørlig stort areal.

Inntrykket er at ofte så er fokuset på profitt høyere enn på miljøet. Dette gjelder spesielt selskap der eiere ikke er tilknyttet områdene der det drives oppdrett. Det er dog mange lokaleide aktører som bidrar positivt til lokalsamfunnet, og som både er seriøse og løsningsorienterte, gjør en god jobb, samt ønsker å investere i ny teknologi. Selv om det skapes et visst antall arbeidsplasser og det bidras til lokal verdiskapning, så kompenserer ikke dette for skadevirkningene. Det å ha mulighet til en fjord rik på fisk av god kvalitet er et kjempeprivilegium og kan ikke måles i kroner og ører, og det må videreføres til framtidige generasjoner.

Lukkede anlegg eller anlegg på land vil løse mange av problemene. Men næringa virker ikke å være særlig interessert i å ta det i bruk, da det er noe dyrere i drift, samt er areal- og ressurskrevende. Lukkede anlegg innebærer også permanente produksjonssteder og ikke slik det er i dag med åpne anlegg som flyttes rundt i fjordene.

Ballangen Sjøfarm og Cermaq har oppdrett blant annet i Jevika, Punsvika, Tjukkeneset, Tortenneset. Ellingsen Seafood har oppdrettsanlegg ved Stabben ved Myklebostad. Ballangen Sjøfarm er i tillegg interessert i å etablere seg ved Sommarvika og Fornes i Evenes.

Sier ikke folk klart i fra så blir det økt oppdrettsaktivitet i fjorden. Andre steder i landet er den ene fjorden etter den andre sterkt preget og nærmest ødelagt av stor oppdrettsvirksomhet og vi vil vel ikke at Ofotfjorden skal lide samme skjebne? Det er dette som er vår store bekymring og vi føler i likhet med NJFF sentralt at situasjonen er ute av kontroll og at grep må tas. Næringen må løse de utfordringene de har før videre vekst. Det er tross alt ikke oppdrett i seg selv som er problemet, men produksjon i åpne merder, som igjen skaper mange av de større problemene som er i dag. Vi føler Ofotfjorden er hardt nok belastet av oppdrett og den er veldig sårbar fordi den er en terskelfjord.

Samtidig må politikere i vertskommuner sette seg inn i hva de eventuelt sier ja til. I Ofoten er det startet prosesser på å øke kunnskapsgrunnlaget da det skal etableres en felles kystsoneplan. Det arrangeres også informasjonsmøter for interesserte, noe som kan bidra til en sunnere diskusjon, samt at det unngås at det tas forhastede konklusjoner. Det ble på et tidspunkt samlet inn 6000 underskrifter mot oppdrett i Ofotfjorden, noe som er mye i et begrenset geografisk område og som bør si sitt.


Narvik Omegn Jeger og Fiskerforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Narvik Omegn Jeger og Fiskerforening kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook