La barnehagene i Skogn beholde barnehageplassene sine!

Bakgrunn for saken

Levanger kommune skal i kommunestyremøte 22. november vedta om de skal kjøpe Kosekroken barnehage i Skogn. Kosekroken har i dag 37 plasser, men har kapasitet til å ha flere. Når kommunen eventuelt kjøper vil barnehagen bli godkjent for 54 plasser. Differansen på 17 plasser skal tas fra andre barnehager i Skogn som har såkalt midlertidige plasser. I 2012 og 2014 var det mangel på barnehageplasser i Skogn, og en del midlertidige plasser ble opprettet for å ta unna søkermassen. De barnehagene som fikk midlertidige plasser gjorde nødvendige investeringer for å kunne ta inn flere barn, og har dermed bidratt til full barnehagedekning i Levanger over flere år.

Kommunen gjorde den 12.12.2012 et vedtak om at de skal ha 40% kommunale barnehageplasser. I økonomiplanen vedtatt av formannskapet 06.09.17 ligger prioritering av ny barnehage i Skogn fra 2019. Etter det foreldregruppa er bekjent skal barnehagen ligge ved Skogn barne- og ungdomsskole, og at den skal bygges på noe av den beste matjorda i hele Skogn.

I tillegg til alt dette har kommunen endret praksis på telling av 3-åringer i barnehagen. I praksis innebærer det at barnehagene får redusert muligheten til å ta inn nye barn ved behov, utenom hovedopptaket. Dette kan føre til veldig stort søkerantall i hovedopptaket.

I en samtale mellom foreldregruppa i Skogn har barnehageansvarlig i Levanger uttalt at det per dags dato er behov for flere barnehageplasser i Skogn. Dette er en etterspørsel som foreldregruppa kan bekrefte. Et eventuelt kjøp av Kosekroken barnehage løser ikke dette behovet, dersom kun de midlertidige plassene blir flyttet. Den logiske løsningen ut ifra dagens situasjon må være at de private barnehagene med nåværende midlertidige plasser får beholde disse plassene med grunnlag i at de blir permanente plasser, og at Kosekroken får 17 nye plasser i sin barnehage.

Konsekvensene ved dagens forslag blir:

- I en sårbar overgangsperiode vil nye søkere og søsken risikere å ikke få plass i de populære, eksisterende barnehagene i Skogn

- Barn er utsatt for en del stress ved barnehagestart, men hvis barnet får begynne i samme barnehage som storesøsken vil det være en trygghet. Barnet vil også være kjent med de voksne, barn og det fysiske miljøet i barnehagen fra før, som kan lette overgangen mellom hverdagen, hjemme med mor og far, og barnehagehverdagen.

- Det vil være veldig ufordelaktig for et barn som har knyttet nære relasjoner og begynt å stifte nettverk å bli flyttet til en ny barnehage etter en stund, fordi at det går opp bedre praktisk for mor og far. Det vil være helsefremmende og forebyggende å skåne barnene for slike sårbare situasjoner.

- Foreldre med flere barn blir tvunget til å ha barn i to forskjellige barnehager, eller å på sikt flytte en av søsknene. Det vil være meget upraktisk og lite hensiktsmessig i forhold til miljøet (kjøring) og tidsbruk å ha barn i to forskjellige barnehager. Eller at fullt arbeidsdyktige mennesker skal gå hjemme med barna og motta kontantstøtte i stedet for å være i arbeid og betale skatt, fordi barnehagesituasjon utfordrer familiesituasjonen på grunnleggende vis.

- Mange foreldre ønsker barnehageplass i "grenda", og det vil være utfordrende med dagens forslag.

- De eksisterende barnehagene får dårligere næringsgrunnlag når de mister plassene sine. Dette fører til en rekke ting: dårligere tilbud til barna, ansatte må sies opp, lærlingeordninger må avvikles, IA-tiltak må kanskje legges til side, større sårbarhet i bemanningen.

- Ved bygging av ny barnehage på matjord i sentrum vil en ikke-fornybar ressurs gå tapt. 

Konklusjon

Det er mange ting som taler mot forslaget som kommunen legger frem. Man kan undres over hvilken familiepolitikk, næringspolitikk, landbrukspolitikk og distriktspolitikk som ligger til grunne her. Man kan også stille store spørsmålstegn ved økonomien i denne saken. Og ikke minst personhensynet til alle de berørte av denne situasjonen.

Foreldregruppa stiller ut i fra dette konkrete spørsmålstegn ved hvorfor kommunen ønsker å bygge en ny barnehage i sentrum, når de private barnehagene har kapasitet til å ta unna søkermassen i Skogn? Er kjøpet av Kosekroken første ledd i sentralisering av barnehagestrukturen?  Hva er bakgrunnen for vedtaket om 40% kommunale barnehageplasser? Og hvorfor skal det gå på bekostning av det mangfoldige barnehagetilbudet som de private aktørene har tatt ansvar for i en årrekke? Hvorfor la kommunen ned sin egen barnehage på Tuv hvis de har et så sterkt ønske om 40% kommunale barnehageplasser? Det er vanskelig å se hvordan kommunen skal "spare penger" ved å først kjøpe en barnehage til 11 millioner, for så og skal bygge en ny barnehage til angivelig 30 millioner, når tilbudet faktisk allerede eksisterer i Skogn.

Hjelp oss og skriv under før kommunestyremøtet som skal være den 22. november, slik at vi kan vise politikerne i Levanger at folk bryr seg om denne saken, og at forslaget deres er helt urimelig! Hjelp oss med å hjelpe frustrerte foreldre som ønsker barnehageplass i Skogn nå.


Vanja Iren Sletvold, arbeidsutvalg på vegne av foreldregruppa i Skogn    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Vanja Iren Sletvold, arbeidsutvalg på vegne av foreldregruppa i Skogn kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook