Høringssvar fra innbyggere i Finnøy, Kommuneplanen, arealdelen, Øyfast. Krav om å fjerne forlengelse av bompengeinnkreving i Finnfast og tap av hurtigbåttilbud ifm bygging av Øyfast.

Høringssvar fra innbyggere – Finnøy Kommune – Kommuneplan 2019-2029, Arealdelen – Øyfast.  

Vi er samlet en god del innbyggere om dette høringssvaret og takker for at innbyggere får mulighet til å besvare denne høringen.

Vi viser til arealdelen og planlegging av Øyfast. I forbindelse med finansiering av prosjektet ligger det en forutsetning om forlengelse av bompengeinnkreving i Finnfast, ferjeavløsningsmidler, samt netto hurtigbåtavløsningsmidler.

Vi ønsker å kommentere følgende:

-        Forlengelse av bompengeinnkreving i Finnfast.

-        Hurtigbåttilbud.  

 

Forlengelse av bompengeinnkreving i Finnfast.

I finansieringsplanen for Øyfast er det beregnet en forlengelse av bompengeinnkreving i Finnfast på 5 år (42 millioner kroner årlig). En forlengelse av bompengeinnkreving i Finnfast blir en urettferdig skattelegging av innbyggere som ikke skal fortsette gjennom Øyfast. Det blir skjevt i forhold til at en spesiell gruppe innbyggere som er avhengige av å benytte Finnfast oftest, blir uforholdsmessig mye mer belastet enn andre. Dessuten gjelder denne saken en forlengelse for å bidra til finansieringen av et annet prosjekt enn Finnfast, slik at nyttehensynet ikke kan påberopes. Mange innbyggere har sitt arbeidssted eller studiested i nabokommunene og må reise daglig gjennom Finnfast. En familie har gjerne en elbil og kan kjøre billigere med den, men med flere familiemedlemmer som er avhengige av å reise daglig, og gjerne til forskjellige tider, benyttes også familiens øvrige biler, samt hurtigbåttilbud. Kostnaden av å forlenge bompengeinnkreving i Finnfast vil for mange lett bli en månedlig utgift på opptil kr. 8000,- netto. Vi mener at dette blir en grov belastning på enkelte grupper av innbyggerne, mens en annen gruppe innbyggere som har sitt hjemsted, arbeid og sine fritidsinteresser innen kommunen ikke blir særlig belastet. Tilflyttede innbyggere uten familiær tilknytning til Finnøy har både arbeidssted og familie i nabokommunene. Mange av disse føler seg direkte lurt, da forlengelse av Finnfast aldri var et tema ved innflytting. Det må heller ikke glemmes at mange av disse også benytter Bymiljøpakken, og også i det prosjektet har en daglig økonomisk belastning. Dessverre er konsekvensen av en så stor økonomisk belastning, og en økonomisk utrygghet, at det vil kunne føre til at flere familier vil se seg nødt til å flytte fra Finnøy.

Stortingsproposisjon nr 38 Finnfast.

I St.prp. nr 38 (2005-2006) om utbygging og finansiering av riksveg 519 Fastlandssamband til Finnøy (Finnfast) i Rogaland, med tilknytning til Talgje (fylkesveg 606), pkt 2, står det følgende:

«På lengre sikt vil det være behov for opprusting av vegsystemet på Finnøy. Dette vil eventuelt bli gjennomført som eit eige prosjekt med eiga finansiering».

Ved å forlenge bompengeinnkreving i Finnfast, mener vi at dette bryter med stortingsproposisjonen prosjektet er bygget på. Øyfast kan ikke anses som en forlengelse av Finnfast da dette ikke var planlagt i denne proposisjonen.  

Nytteprinsippet

Kravet om sammenheng mellom nytte og betaling er et viktig prinsipp som skal ligge til grunn for bompengeinnkreving. Nytteprinspippet innebærer at de som betaler bompenger skal ha nytte av vegprosjektet bompengene finansierer. Likeledes må de som har nytte av prosjektet være med å betale, jf. Meld. St. 26 (2012-2013), side 93. Kravene som følge av nytteprinsippet gjelder både geografisk og tidsmessig. Betydningen av nytteprinsippet er understreket både i St. meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 og i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019.

I pkt 4-4 i planomtalen står det: «Realisering av Øyfast vil være positiv for både dem som bor og driver næring på de ikke-landfaste øyene og for dem som benytter fritidsboliger på øyene».

Igjen viser dette at innbyggere på de landfaste øyene i liten grad er brukere prosjektet bygges for.  

Hurtigbåttilbud

Hurtigbåttilbudet er selve livsnerven i Finnøy. Denne dekker alle øyene og er det eneste kollektivtilbudet som finnes i kommunen, i tillegg til ferje.

I Norconsultrapporten pkt 7 om finansiering står dette:

«Øyfast forutsettes delfinansiert med bruk av fergeavløsningsmidler, dvs. tilskudd til drift av fergesamband som kan legges ned, samt netto tilskudd til hurtigbåtsamband, dvs. tilskudd til båtsamband minus evt. drift av buss/kollektivtilbud og vedlikeholdskostnader for veganlegget. Det forutsettes at fergeavløsningsmidler til anlegget kan gis i inntil 40 år.»  

I Samfunnsdelen står dette:

Prioriterte delmål er • Å sørgje for eit langsiktig og godt hurtigbåt- og ferjetilbod til alle øyane og god overgang til andre transporttilbod. • Å leggje til rette for kollektivtransport på alle øyane, deriblant buss og taxi. • Å arbeide for gode kommunikasjonsmoglegheiter til alle delar av den nye kommunen. • Å jobbe for eit godt pendlartilbod som òg inkluderer HjemJobbHjem-ordninga på hurtigbåtane.  

Det fremstår tvetydig og blir vanskelig å forstå hva som er det egentlige langsiktige målet, og om hurtigbåttilbudet forsvinner med bygging av Øyfast. På grunn av uttalelser i media fra arbeidsgruppen for Øyfast, samt ordfører i kommunen, er det forstått at hurtigbåttilbud ligger i potten for finansiering av Øyfast. Med buss fra Judaberg til Stavanger vil reisetiden være veldig lang for de fleste i forhold til hurtigbåttilbud. Noen vil ha nytte av et slikt busstilbud på grunn av geografiske utfordringer med å benytte hurtigbåt, samt avgangstider som ikke passer alle, men grunnet forlenget reisetid vil det for mange bli umulig å benytte et busstilbud på daglig basis. Samtidig dekker hurtigbåttilbudet alle øyene i Finnøy imellom på en tidsmessig rasjonell måte. Skal hurtigbåtrutene erstattes av bussruter, vil reisetiden for interne reiser mellom øyene i dagens kommune bli mangedoblet. Et eksempel: I dag tar det ca 7 minutter med hurtigbåt mellom Judaberg og Halsnøy og omtrent det samme mellom Halsnøy og Eidssund. Øyfast vil kreve bussbytte på Judaberg og reisetiden vil trolig bli minst 45 minutter med buss mellom to naboøyer med god båtforbindelse i dag.  

Det er viktig for oss å presisere at vi ikke prinsipielt er imot Øyfastprosjektet. Vi forstår innbyggerne på de ikke-landfaste øyenes ønske om veiforbindelse uten å være begrenset til ferjetider. Vårt høringssvar er basert på at vi ikke vil akseptere forlengelse av betaling i Finnfast i planen for finansiering av Øyfast, samtidig som at vi ikke ønsker å miste båttilbudet som er så viktig for oss alle.

Dårlig stemning mellom innbyggerne

På grunn av at det planlegges forlengelse av bompengeinnkreving i Finnfast og et mulig tapt hurtigbåttilbud, og at det er presentert at innbyggere på de ikke-landfaste øyene er avhengige av en viss solidaritet, har stemningen innbyggerne imellom blitt vanskelig. Denne uenigheten mellom innbyggerne bunner i at det i stor grad ikke har vært særlig åpent for debatt i forkant av at prosjektet ble arbeidet med politisk, og resultatet er da at innbyggerne vender seg mot hverandre grunnet forskjellige behov. Vi mener at en slik solidaritet som er nevnt over er over alle grenser for hva en kan belaste privatpersoners personlige økonomi, for en «vare» en ikke vil ha nytte av.

Konklusjon: Vi ber om at bompengeinnkreving i Finnfast trekkes ut fra finansieringsplanen for Øyfast, grunnet nytteprinsipp og en uforholdsmessig stor belastning på de av innbyggerne i kommunen som ikke vil ha positiv nytte av Øyfast. I tillegg ber vi om at det prioriteres som et langsiktig mål å arbeide for et forbedret hurtigbåttilbud som vil gagne alle øyene, og dermed være mest dekkende for kommunens innbyggere.  

Med vennlig hilsen

Innbyggere i Finnøy Kommune

Vedlagt er signaturliste over alle avsendere.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Cathrine Imsland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...