De inkontinente gjør opprør mot Statsbudsjettet. - La oss beholde verdigheten!De inkontinente gjør opprør mot Statsbudsjettet  -  La oss beholde verdigheten!

Slike innlegg florerer nå på Facebook-siden til medlemmene i NOFUS – Norsk Forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens. Foreningens favner også de som er inkontinente for avføring eller begge deler.
For første gang tar de inkontinente til motmæle!
De ønsker nå å lage et opprop for fortsatt å få muligheten til å beholde sin verdighet og kunne fungere best mulig i det norske samfunnet.

Utgangspunktet for denne mobiliseringen er Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019, Prop. 1 S (2018-2019), som ligger ute på nettet, Regjeringen.no

Under punkt 2.35 Budsjett- og strukturtiltak skriver Regjeringen: «Det ytes stønad til medisinsk forbruksmateriell ved en rekke sykdommer, jf blåreseptforskriften §5. Innen for området inkontinens foreslås det en reduksjon av avansen for bleiebukser fra 37 til 25 pst., samt en reduksjon i nettoprisen, som er anslått å gi en innsparing på om lag 30mill. kroner. Forbruket av disse produktene har økt mye. Det er behov for å dempe insentivet for utlevering av dyrere bleier enn nødvendig fra utleverer.»

Hensikten med oppropet er å stoppe regjeringens ønske om å kutte i ordningen. NOFUS er overbevist om at Regjeringsforslaget om å kutte i budsjettet til gruppen «inkontinente», vil få store konsekvenser for pasientgruppen og faktisk vil øke Statens utgifter. Dette er en gruppe som sjelden står på barrikadene og ber om noe. De har over flere år vært «taperne» i Statsbudsjettene. De har blitt en lett angripelig saneringspost til Regjeringen, - men nok er nok!

Jeg har i flere år jobbet med denne pasientgruppen ved hhv Rikshospitalet, Sykehuset i Vestfold og nå ved Universitetssykehuset i Nord Norge. Jeg ser at de inkontinente stadig blir tilsidesatt i prioriteringen og har lenge følt for å stå opp for de og sitter nå i Styret i NOFUS.

I Norge er det fortsatt tabubelagt å være inkontinent for urin og avføring og derfor er det ikke så mange som ønsker å stå frem på avisenes forsider. Dette siste forslaget til Statsbudsjett gjør at nå MÅ det tas til motmæle.

I Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019, Prop. 1 S (2018-2019), skriver de i del 1, 1 Helse- og omsorgspolitikken, blant annet:
«Det er pasienten som skal stå i sentrum for de endringene som gjøres. Regjeringen vil styrke pasientens rettigheter og flytte makt fra systemer til den enkelte. Målet er bedre kvalitet og mer trygghet for pasienter, brukere og pårørende
…..Mangfold bidrar til valgfrihet, innovasjon og effektivitet. Det er pasientens behov som skal stå i sentrum»

Det som foreslås for de inkontinente i dette Statsbudsjettet er jo stikk i strid med Regjeringens uttalelser, og kan lede til politikerforakt!
De pengene som det foreslås innspart, vil gi dårligere tilbud til de inkontinente, redusert produktkvalitet og større utfordringer på andre områder.

De inkontinente ønsker ikke å gå tilbake flere tiår, til gammelt utstyr hvor produktkvaliteten på de bleiene de nå vil få tilbud om, vil sørge for at både unge og gamle vil ha et økt behov for andre produkter som f.eks. økt bruk av barriereprodukter for å hindre sår i underlivet og rompa pga dårlig bleiekvalitet.

Denne reduksjonen av utgifter vil gi ris til egen bak
- Ved å redusere utgiftene på en produktgruppe - øker de utgiftene på en annen.
De som er inkontinente og mange andre forstår dette- Regjeringen gjør det dessverre ikke.

For unge inkontinente kan dette forslaget lede til at de som studenter i verste fall må slutte (uten å fullføre utdannelsen) eller de som står i jobb vil måtte redusere sin stillingsprosent eller slutte i jobb fordi den daglige belastningen/ utfordringen blir for tøff.
Vi vet at det er stor forekomst av både unge- midt i livet og eldre (før pensjonsalder) som må gjøre store inngrep/tilpasninger i jobbsammenheng for å kunne fortsatt stå i jobb. Mange har falt ut av arbeidslivet fordi det ikke er forenelig med inkontinensutfordringene.
Eldre som bor hjemme må ha hyppigere hjemmesykepleie for å skifte bleier og flere vil nå bli lagt inn på sykehjem pga sin lekkasje. Inkontinens er en av de vanligste årsakene til at eldre ikke kan bo hjemme.

Så er det miljøperspektivet.
Dårligere kvalitet gir økt forbruk, da bleiene må skiftes oftere. Det økte forbruket av de store bleiene vil generere et berg av søppel både i det private, på sykehjem, ved hjemmehjelptjenesten og på sykehus!
Miljøbelastningen pga dette forslaget, vil bli enormt!

Helsevesenets omstrukturering de siste årene med «Pakkeforløp» for kreftpasienter har vært en god ting for kreftpasientene. Men når noen rykker frem i køene på Poliklinikk og operasjonsstue uten at kapasiteten økes, blir noen skjøvet lengre bak i køene. Dette har derfor rammet inkontinenspasientgruppen som helhet. De har blitt tapere i Helsevesenet.

Videre står det i Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019, Prop. 1 S (2018-2019), pkt 1.7;

«… er det i 2018 innført pakkeforløp for hjerneslag (akuttfasen. Pakkeforløp for rehabiliteringsfasen for hjerneslagpasienter er under arbeid. Pakkeforløp for psykisk helse og rus er under implementering. Videre vil regjeringen utvikle pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse og muskel- og skjelettlidelser.» Det betyr at pasientgruppen som er inkontinente for urin og/eller avføring, vil rykke enda lengre bak i køen!

De inkontinente, unge som gamle, ønsker fortsatt å ha muligheten til å bruke de produktene som er tilpasset hver enkeltes behov. Det som gjør at man ikke er redd for lekkasjeuhell og vond lukt. At man kan gå i normale klær. Man er stigmatisert nok fra før. Dette oppnås best ved at de får hjelp og veiledning av personalet som har kunnskap, tid og mulighet til å veilede og tilgang til produkter som gjør at man kan fungere i samfunnet med skolegang, arbeid og unngå tidlig innleggelse på sykehjem.

De ønsker fortsatt å beholde verdigheten og muligheten til å delta i samfunnet - er det for mye å be om?

Budsjettforslaget til Regjeringen må skyldes uvitenhet og de har fortsatt tid til å rette opp et forslag som faktisk vil gi Norge større utgifter og påføre en stor gruppe store ekstrabelastninger, i tillegg til sin allerede tabubelagte lidelse.

BLI MED Å STØTT OPPROPET MOT KUTT I STATSBUDSJETTET SOM VIL RAMME EN PASIENTGRUPPE SOM OVER FLERE ÅR HAR VÆRT EN SANERINGSPOST!

NOK ER NOK!

På vegne av Styret i NOFUS
Per Espen Låhne
Overlege Urologisk avdeling UNN Tromsø og Nasjonalt Kompetansesenter for Inkontinens og Bekkensykdom ved UNN Tromsø

Nofus_Logo_blue_(1)_(1).png
Per Espen Låhne, Overlege Urologisk Avdeling, UNN Tromsø og Styremedlem i NOFUS    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Per Espen Låhne, Overlege Urologisk Avdeling, UNN Tromsø og Styremedlem i NOFUS kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook