Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Opprop Norge må si opp EØS avtalen umiddelbart!

Norge har to ganger sagt nei til EU. Det Norske folk ville ikke bli medlemmer. Men vi ble, uten at vi fikk si noe en EØS avtale. Folket ble fortalt at dette var en handelsavtale som skulle gi oss tilgang til EU sitt indre marked. Vi har en handelsavtale med EU som trer i kraft igjen om vi melder oss ut. Med tiden har vi sett at EØS avtalen har blitt mer og mer omfattende. Norge har tatt i bruk over 12000 EU direktiver.  Nå som Korona-Viruset herjer på kloden sitter mange igjen og begynner å se a

Laget: 2020-03-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 783 765
24 timer 20 19

Viderefør bibliotekskrisepakken til studentene!

Lesesalen på Nasjonabiblioteket i Oslo. Foto: Ketil Born/Nasjonalbiblioteket. Da universiteter og høyskoler stengte i mars 2019 fikk studenter ekstraordinær tilgang til pliktavlevert materiale på Nasjonalbiblioteket gjennom innlogging via Feide. Tiltaket ble avsluttet 1. juli. Nå har høstsemesteret begynt og det er fortsatt begrenset tilgang til lesesalene. Vi ber derfor om at Nasjonalbiblioteket og Kulturdepartementet igjen gir studenter ekstraordinær tilgang til pliktavlevert materiale på Nasj

Laget: 2020-08-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 19 17
24 timer 19 17

På Mostranda er alle velkommen!

Ett opprop for de som synes Mostranda camping er blitt flott og ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene i oppropet «Mostranda for alle» og det ensidige mediefokuset. Dette oppropet er laget som motsvar til oppropet «Mostranda for alle». Oppropet er laget for de som er lei av at enkelte personer kommer med overdrivelser og uriktige påstander om Mostranda camping, og gjentatte ganger snakker på vegne av «alle». De får ikke snakke på vegne av oss!         Vi kjenner oss ikke igjen i påstander om at

Laget: 2020-08-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 415 410
24 timer 18 18

Nei til privatisering av Auravegen

Kvar sesong passerar det om lag 14.000 køyretøy gjennom auravegen til eller fra fjellet. Det forventes også ein stor økning i trafikk dei neste åra. Til nå har kommuna sørga for ein minimumsstandard på vegen, men har nå tenkt å skuve utgiftar og ansvar over på bebuarane. Dette til tross for at Auravegen/Dalsidevegen er ein veg for heile bygda, turistar og hyttefolk. Det er også einaste veg til Nasjonalparken.  Grenda består av 28 fastbuande, 14 av dei er pensjonistar. Dette vil være eit stort an

Laget: 2020-08-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 85 82
24 timer 17 16

Vi vil fortsatt ha dagens legevakt på Bekkeheien for Hå kommune

Rådmannen i Hå foreslår å gå sammen om en felles legevakt på Tu for hele Jæren (kommunene Hå, Time og Klepp). Dette er vi i mot og vil at dagens legevakt for Hå fortsetter på Bekkeheien. En må gjerne invitere Time og Klepp til å delta siden vi har ambulanser i samme bygg. Vi må tenke helhet, også tilpasset de som bor sør i Hå kommune,

Laget: 2020-05-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1608 1605
24 timer 13 13

Norge må støtte FNs atomvåpenforbud

Ved å underskrive dette oppropet stiller du deg bak vårt opprop:  "Jeg støtter et forbud mot atomvåpen og krever at den norske regjeringen slutter seg til FNs internasjonale atomvåpenforbud".

Laget: 2019-08-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 989 974
24 timer 13 12

Steng grensa nå!

STENG GRENSA NÅEtter at grensa mellom Norge og Sverige åpnet ser vi økning av koronasmitte på både norsk og svensk side. Regjeringen må sette smittevernet og helsa til både nordmenn og svensker foran tilgang på billig vin og bacon. Vi har ingen tid å miste. Steng grensa nå!

Laget: 2020-08-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 78 78
24 timer 10 10

Ja til bevaring av kyst, fjell og skog

Støtt vårt felles opprop for bevaring av kyst, fjell og skog Energimyndighetene tegner nå et kart for fremtidig vindkraftutbygging på land. Store deler av Norge trues av massiv vindkraftutbygging. Nei til vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder! Vi er mange organisasjoner i Norge som i flere år har arbeidet med vindkraftutbygging og de negative konsekvenser dette medfører for natur og friluftsliv. Turistforeningen, reiselivet og mange store natur- og friluftslivsor

Laget: 2018-09-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 18932 18643
24 timer 5 5

Stopp vindutbygging på Faurefjellet i Bjerkreim

Vi ønsker ikke vindindustri på Faurefjellet i Bjerkreim Industriutbygging vil være skadelig for dyreliv, planter og fugler i området. Det er flere rødlistede arter i området, blant annet hekkende Hubro. Området brukes til friluftsliv og rekreasjon for innbyggere i kommunen. Faurefjell ligger høyt over havet og turbinmaster her vil være synlige og berøre store natur- og friluftsområder langt utover hva som påvirkes av skyggekast og støy. Området ligger utenfor området kommunen i utganspunktet øns

Laget: 2019-05-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2074 2057
24 timer 4 4

Stopp hogsten i Follsjå!

I skrivende stund foregår det en storskala rasering av nasjonalt viktige naturverdier i Notodden og Naturvernforbundet krever: -Ingen hogst i Folsjåområdet før det er foretatt nye, fagbiologiske registreringer i hele området, utført av personell med kompetanse på de aktuelle naturtypene, og som er uavhengig av skogbruksnæringen. (Skogbruket, tømmerkjøperne) -Ikke kjøp og foredling av tømmer fra området, før registreringene er gjennomført og dokumentert. (Foredlingsbedriftene) -Innføring av søkna

Laget: 2020-07-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 413 411
24 timer 3 3Facebook