Bevar Øystesevassdraget

Vi trenger din signatur for å bevare Øystesevassdraget.  

9 av 10 vassdrag som kan bygges ut i Hordaland er bygget ut - nå må vi verne om de siste.  

Bergen og Hordaland Turlag, Norges jeger- og fiskeforbund, Naturvernforbundet, Sabima  og WWF ønsker å bevare Øystesevassdraget - til glede for kommende generasjoner. Nå trenger vi din hjelp.  

Bakgrunn: Øystesevassdraget er et uregulert vassdrag som ligger i Kvam, Hardanger. Det er et av få vassdrag i Hordaland som renner fritt fra fjell til fjord. De øvre delene av vassdraget ligger i et inngrepsfritt naturområde. Områdene rundt er tungt utbygd med vassdragstekniske inngrep og bidrar allerede med betydelige mengder fornybar energiproduksjon. To søknader er til behandling hos energimyndighetene om å få benytte Øystesevassdraget til kraftproduksjon. Regjeringen vil ta stilling til om de vil tillate kraftprosjektene.

Dersom prosjektene får tillatelse vil vi miste et vassdrag med store friluftsliv-, naturmangfold-, fiske- og landskapsverdier. Vi håper derfor du kan gi din signatur for å ta vare på et stykke verneverdig norsk natur.    

Hvorfor er det viktig å verne Øystesevassdraget?  

  • Intakt natur og landskap. Det har stor opplevelsesverdi å få gå i inngrepsfri natur.  
  • Dyr- og plantelivet. Øystesevassdraget har svært viktige naturmangfoldverdier. Nylig er det oppdaget både truede arter innen fuktkrevende lav og mose, og svært viktige naturtyper i vassdraget. I tillegg huser dette området flere andre rødlistearter. En reduksjon i vannføringen i elven vil ha stor negativ konsekvens for sjeldne og truede arter.
  • Inngangsport til fjellheimen. Øystesevassdraget er en viktig inngangsport til Bergsdalen og Kvammafjella med mange T-merkede ruter. Området er mye brukt og har stor verdi for friluftslivet. Nærmere 400 000 mennesker har Øystesevassdraget som sitt nærmeste eller nest nærmeste friluftslivsområde.
  • Turisme. Naturopplevelser er en av hovedgrunnene til at mange velger å reise til Norge. Turister kommer for å se frie, sterke elver og storslått natur. Fjellområdet i tilknytning til Øystesevassdraget har et stort potensial for reiselivsnæringen. 
  • Godt fiske. Øystesevassdraget er viktig for fritidsfiske. Den nedre delen av vassdraget har en lakseførende strekning med både laks og sjøørret. En utbygging av vassdraget vil gi mindre vann i elven og ha en negativ påvirkning på lakseførende strekning.  
  • Utbygging. Traseen for Hardangermastene går gjennom området mellom Fitjadalsvatnet og Øystese sentrum. Hardanger-regionen må kunne få ha Øystesevassdraget intakt.     

Ønsker du å beholde Øystesevassdraget? Vi trenger din signatur.   

Fakta: I Hordaland er hele 60 % av vassdragene utbygd, under bygging eller gitt utbyggingsløyve. Ytterligere 4% er konsesjonssøkt, men ikke avgjort. Kun 1% er avslått og 27% er vernet. Et restpotensial på 8% gjenstår som uavklart. Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat  


André Marton Pedersen og Nicolas Rodriguez, Bergen og Hordaland Turlag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at André Marton Pedersen og Nicolas Rodriguez, Bergen og Hordaland Turlag kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook